Details

Measurements of efficiency in a supply chain

by Pettersson, Annelie

Abstract (Summary)
Den här licentiatavhandlingen tar upp mätningar i Supply kedjan och specifikt mätning av "Supply chain excellence". Den här avhandlingen har följande syfte: - Presentera sätt att mäta prestation i försörjningskedjan. - Presentera sätt att mäta kostnad i försörjningskedjan. - Föreslå en kvantitativ metod som mäter effektivitet i en försörjningskedja genom att kombinera kostnadskonceptet och prestationskonceptet. - Diskutera och undersöka på vilken organisationsnivå i ett företag mätningar av effektivitet i dess försörjningskedja bör göras. Licentiatavhandlingen innehåller nio kapitel. Kapitel två till fyra innehåller en genomgång av litteratur gällande Supply chain, Supply Chain Management, effektivitet, metoder and definitioner för prestationsmätningar i Supply kedjan och Supply Chain Cost. Kapitel 5 innehåller en empirisk studie där 30 företag som har verksamhet i Sverige är intervjuade. Tre företag från tio olika branscher är intervjuade, de tio branscherna är: - Tillverkningsindustri  - Läkemedels/Medicinskt industri - Telecom industri - Dagligvaruhandel - Sällanköpsvaror - Kontraktstillverkare - Material industri - Bilindustri - Pappersindustri Ett index för att mäta effektiviteten i en Supply kedja presenteras i kapitel sju. Indexet baseras på koncept och teorier som är presenterade i kapitel två till fyra och den empiriska studien. Indexet kombinerar kostnads fokus och kundfokus. Det föreslagna indexet är testad på Ericsson AB och detta är presenterat i kapitel åtta. Slutligen presenteras slutsatser och förslag till fortsatt arbete i kapitel nio.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.