Details

Marknadspsykologi : dess påverkan på värdering av aktier

by Gustavsson, Daniel; Svensson, Henrik

Abstract (Summary)
Bakgrund : När ingen kan förklara vad som händer på börsen har känslorna tagit över, börsens egen psykologi. Mycket kan förklaras logiskt med hjälp av så kallade fundamentala faktorer. Dessa faktorer kan inte förklara alla kraftiga svängningar som sker på börsen, men kanske kan psykologiska faktorer bidra till att förklara. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om psykologiska faktorer påverkar priset av en aktie och identifiera vilka dessa faktorer i så fall huvudsakligen är. Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla noterade aktier som handlas på en börs öppen för allmänheten. Dessutom är det en teoretisk uppsats, vilket innebär att vi inte genomfört några egna empiriska undersökningar. Genomförande: Vi har valt att göra en teoretisk uppsats. Resultat: Vi har funnit att psykologiska faktorer påverkar en aktievärdering. Dessa faktorer kan vara flockbeteende, förlustaversion, anchoring samt över- och underreaktion på ny information. Nyckelord Keyword Marknadspsykologi, Behavioral Finance, aktiehandel, aktievärdering, Öystein Fredriksen. Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2003-06-03 Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp ISBN Report category Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Ekonomprogrammet 2003/15 C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer ISSN Title of series, numbering Övrig rapport ____ URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/015/ Titel Title Författare Author Marknadspsykologi - dess påverkan på värdering av aktier Behavioral Finance - the influence on valuing stocks Daniel Gustavsson & Henrik Svensson Sammanfattning Abstract Background: When no one can explain what happens on the stock market, many say that psychological aspects role. Most of the changes of the stock market can be explained with fundamental factors. These factors can not explain all the substantial changes on the stock market, perhaps psychological factors have more impact than researchers think. Purpose: Examine if psychological factors affect the price of a stock and identify which those factors can be. Delimitation: Delimitation may be to only consider stocks on public stock market. This is a theoretical thesis, which means that no empirical studies have been done. Method: Theoretical thesis. Result: We have found that psychological factors affect the valu ation of stocks. These factors are herding behavior, loss aversion, anchoring and over- / underreaction. Nyckelord Keyword Marknadspsykologi, Behavioral Finance, aktiehandel, aktievärdering, Öystein Fredriksen. Innehållsförteckning 1 INLEDNING...............................................................................................................1 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:marknadspsykologi behavioral finance aktiehandel aktievärdering

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.