Details

Maintenance strategy for a railway infrastructure in a regulated environment

by Espling, Ulla, PhD

Abstract (Summary)
Drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur är komplex, strikt reglerad av lagar och regelverk och måste ske i nära samarbete med alla järnvägens intressenter för att undvika suboptimering. Den rådande affärsstrukturen för den svenska järnvägen, med alla dess aktörer, som ibland har motstridiga krav och önskemål, gör det svårt att optimera för drift och underhåll. Situationen försvåras ytterligare av att banorna trafikera av blandad trafik, dvs. av gods- och passagerartåg med varierande hastighet och axellast. Att utveckla och integrera en holistisk underhållsstrategi som beaktar alla intressenters krav för att öka hela järnvägssystemets effektivitet kräver någon form av beslutsstöd. Den svenska järnvägen är uppdelad i flera olika affärsområden som ägs och drivs av nya oberoende organisationer och företag. Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen. I egenskap av myndighet har Banverket sektoransvaret för forskning och utveckling inom järnvägssektorn. Ökade krav på effektivisering medförde att Banverket 1998 delades upp i en beställar- och utförarorganisation. I det här forskningsarbetet beskrivs och analysera hur Banverket förvaltar statens spåranläggningar enligt statens och intressenternas krav. Baserat på detta har ett begreppsmässigt ramverk utvecklats som beskriver de faktorer som förvaltaren av järnväg måste ta hänsyn till. Syftet är att ramverket skall hjälpa förvaltaren att fatta beslut som medför ett mer proaktivt underhållsarbete kan genomföras, som främjar hela transportsystemet och dess intressenter. Faktorerna i ramverket klassas i hur viktiga de är för underhållsstrategin dvs. hur stor deras inverkan är på kapacitet och transportkvalitet, hur flexibla de är och om förvaltaren kan påverka dessa med tillgängliga resurser. Ramverket beskriver också om faktorerna har strategisk, taktisk eller operativ inverkan samt hur de är relaterade till varandra och hur systemet påverkas om en av faktorerna förändras. Ramverket tar hänsyn till de övergripande transportpolitiska målen, lagar och regelverk, krav på hälsa, säkerhet och miljö, samspelet mellan fordon och bana respektive mellan förvaltare och underhållsentreprenör. Emedan ramverket speglas mot en beställar- och utförarorganisation har även outsourcing, partnering, benchmarking och riskanalys beaktats. Arbetet har utfört i nära samarbete med Banverket och andra järnvägsintressenter. Banverket har tillämpat ramverket för att ta fram underhållsstrategier för att göra drift och underhållsverksamheten mer effektiv.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.