Details

Maintenance related losses :a study at the Swedish National Rail Administration

by Holmgren, Mattias

Abstract (Summary)
Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på driftsäkerhet och säkerhet hos produktionssystemen. Den normala driften av systemet leder till en gradvis försämring av dess status p.g.a. slitage, smuts, korrosion och överbelastning. Utförande av underhåll är ett sätt att säkerställa systemets driftsäkerhet och säkerhet. Även om underhåll genomförs för att öka säkerheten kan dock felaktigt eller uteblivet utfört underhåll reducera systemets säkerhet och skapa förluster genom incidenter och olyckor.Syftet med denna studie är att identifiera, klassificera och analysera underhållsrelaterade incidenter och olyckor. Resultatet ska kunna användas för att bättre styra underhållsentreprenader och därigenom säkerställa säkerheten för passagerare och personal vid Banverket och därigenom vara en del av deras ständiga förbättringsarbete. För att uppfylla syftet har en databasstudie och en litteraturstudie genomförts. Databasstudien fokuserades på incidenter och olyckor vid den Svenska järnvägen. Studiens resultat kan delas upp i två delar. Den första delen är en analysmodell, som används för databasstudien. Denna modell beskriver orsakskedjan från bristande styrning till förluster, vilka manifesteras i incidenter och olyckor. Den andra delen, vilken baseras på empiri, är en klassificering av incidenter och olyckor vid den Svenska järnvägen. Underhållsrelaterade incidenter och olyckor klassificeras och analyseras. De primära orsakerna till dessa incidenter och olyckor bestäms och diskuteras. Ungefär 30% av de spårrelaterade incidenterna och olyckorna orsakas av bristfälligt utfört underhåll. Andra bidragande orsaker är bristande kommunikation och regelbrott.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.