Details

Maintenance performance indicators (MPIs) for railway infrastructure :identification and analysis for improvement

by Åhrén, Thomas, PhD

Abstract (Summary)
Infrastrukturförvaltare av järnväg ser idag underhåll som en värdeskapande och integrerad del av hela förvaltningsverksamheten för att uppfylla kundernas krav och förväntningar. En central uppgift för Banverket är att verifiera att genomförda underhållsåtgärder ger önskat resultat ur tekniska, ekonomiska och organisatoriska perspektiv. Ett sätt att mäta detta är att använda underhållsrelaterade indikatorer (MPIs, maintenance performance indicators). Det är därför viktigt att dessa indikatorer förmår koppla och visa effekter av genomförda underhållsaktiviteter, dvs. förmår visa underhållsrelaterade orsak-verkansamband. En studie genomförd på Banverket visar att utav 17 identifierade MPIs så används 10 stycken. Åtta av dessa är identifierade i Banverkets egna dokument medan de två övriga är identifierade genom intervjuer. Två genomförda studier på Banverket och Jernbaneverket visar att det är möjligt att kvantifiera och jämföra MPIs mellan olika länder med hjälp utav benchmarking. Jämförelsen visar att underhållskostnaderna per spårmeter är ungefärligen lika stora på svensk och norsk sida för Malmbanan. En liknande jämförelse av overheadkostnaderna visar att kostnaderna på den norska sidan är ungefär 12 gånger högre per spårmeter räknat. En jämförelse av organisationernas storlek till antalet anställda visar dock att de är ungefärligen jämstora. En teknisk och ekonomisk utvärdering av genomförda rälsslipningskampanjer på sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen visar att rälsslipning kan fördröja behovet av utbyte av räl. Den årliga kostnaden för rälsbyte är ett exempel på MPIs som kan användas för uppföljning och benchmarking. Genomförda rälsslipningskampanjer ser inte ut att påverka järnvägssystemet som helhet på något negativt sätt. En viktig fråga för infrastrukturförvaltare av järnväg är att kunna mäta järnvägssystemets effektivitet. En modell för att kunna mäta just detta presenteras i denna avhandling, dvs en så kallad ORIE-modell (overall railway infrastructure effectiveness eller infrastruktureffektivitet för järnväg) Genomförda studier och simulering på bandelsnivå visar på höga och jämförbara ORIE-värden för de olika bandelarna, vilka för övrigt är påtagligt högre än för motsvarande OEE-värden för exempelvis tillverkande industri. Studien påvisar att ORIE-värdena bör beräknas per månad och att de kan användas som MPIs. Resultaten visar på ORIE-värden mellan 89,7 - 100 %. ORIE-värden kan därmed utgöra ett bra beslutsstöd för järnvägens infrastrukturförvaltare. Ett förslag på en länk- och effektmodell för järnvägsinfrastruktur vilken stödjer övergripande mål för verksamheten och som fokuserar på strategiska områden utifrån järnvägens förutsättningar presenteras i denna avhandling. Sammanfattningsvis så har denna studie identifierat ett antal MPIs som används av infrastrukturförvaltare av järnväg. Koncept och modeller såsom LinkEM, ORIE och benchmarking har applicerats på och genererat resultat användbara för infrastrukturförvaltare av järnväg.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.