Details

Maintenance and continuous improvement of complex systems :linking stakeholder requirements to the use of Built-in-Test systems

by Söderholm, Peter, PhD

Abstract (Summary)
Felhändelser kopplade till tekniska system representerar två olika typer av förändringar. En förändring är degraderingen av systemfunktioner, medan den andra förändringen är skärpningen av intressentkrav. Därmed är information om både intressentkrav och systemtillstånd nödvändig för att hantera systemfelhändelser på ett korrekt sätt. Denna hantering inkluderar en kombination av underhålls- och förbättringsinsatser. Kombinationen är speciellt betydelsefull när systemet är både komplext och kritiskt, då en förändring kan resultera i oönskade konsekvenser med stora förluster. I denna situation kan underhåll och förbättringar stöttas av tillämpningen av system för inbyggda test, vilka syftar till förbättrad testbarhet och underhållsmässighet hos det tekniska systemet. Syftet med denna forskning är att undersöka och beskriva kopplingen av föränderliga intressentkrav till användningen av system för inbyggda test, för att underlätta underhåll och ständiga förbättringar av komplexa och kritiska system. För att uppfylla syftet har två fallstudier och en pilotstudie, stöttade av en kontinuerlig litteraturstudie genomförts. Huvudfallstudien och pilotstudien har genomförts på ett modernt stridsflygplan, vilket anses vara ett mycket komplext och säkerhetskritiskt system med stringenta krav på låga livscykelkostnader. Den andra fallstudien har haft sin fokus på underhållsrelaterade krav och risker vid utförande av underhåll inom ett pappersbruk, som är ett komplext system med höga krav på kontinuerlig produktion. Forskningen presenterad i denna avhandling består av en utökad sammanfattning av fem tidskriftsartiklar, bilagda i sin helhet. Avhandlingen inkluderar undersökningar av viktiga intressenter och deras krav på kritisk systemtillståndsinformation. Avhandlingen inkluderar även studier och analyser av riskkällor relaterade till tillståndsinformation som inhämtas via system för inbyggda test och kombineras med information från externa testsystem. Avhandlingen ger även förslag på hur intressentkrav kan länkas till användandet av system för inbyggd test, så att de tillsammans med externa testsystem tillhandahåller krävd tillståndsinformation och reducerar relaterade riskkällor.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.