Details

Lokala elektroniska marknadsplatser : informationssystem för platsbundna affärer

by Petersson, Johan

Abstract (Summary)
Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. Diskussionerna kom då tidigt att innefatta förutsägelser där de förändrade förutsättningar hotar traditionella mellanhänders existens. Föreliggande avhandling berör just en Internetbaserad tillämpning, men fokuserar också en situation där just de traditionella mellanhändernas möjligheter står i centrum. En lokal elektronisk marknadsplats utgör en arena där små och medelstora detaljhandelsföretag har valt att möta sina lokala kunder via Internet. En sådan marknadsplats erbjuder förutom möjligheter till detaljhandel även tjänster, medium för diskussion och spridning av information som inte nödvändigtvis är affärsinriktad. Arbetet har genomförts i en pilotstudie och två efterföljande fallstudier där aktiviteterna på två svenska webbplatser med den beskrivna inriktningen stod i centrum. Avhandlingen förmedlar kunskap om sammansättningen av aktörer på en lokal elektronisk marknadsplats, deras aktiviteter och samspelet dem emellan. Fokus är riktat mot hur informationssystem (IS) kan stödja aktörernas olika ändamål. Avhandlingens resultat rör därmed utformningen och funktionalitet hos ett möjliggörande marknadsplats-IS. Denna kunskap är ämnad för applicering i en beskriven situation av platsbundna elektroniska affärer. Detta arbete har bedrivits som en del av Arbetslivsinstitutets projekt Forskarstation Bergslagen samt KK-stiftelsens projekt Elektroniska affärer och logistik vid Örebro universitet. Arbetet har också finansierats via KK-stiftelsens program Kompetenslyft för lärare inom IT-området. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap; elektroniska affärer; Internetbaserade tillämpningar; den elektroniska marknadsplatsen; informationssystem

ISBN:91-7373-383-0

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.