Details

Lokal styrelse : ett demokratiskt forum?

by Andersson, Cecilia

Abstract (Summary)
1996 startade en försöksverksamhet med lokala styrelser i grundskolan. Det är en försöksperiod under fem års tid. I en lokal styrelse ingår föräldrar, enhetschef, elever och lärare. Det är upp till den enskilda skolan om de ska införa lokal styrelse eller inte. Det vanligast förekommande namnet på en lokal styrelse är förvaltningsråd. I min undersökning har jag intervjuat fem olika skolledare och fått fram deras uppfattningar om föräldrademokrati och medverkan i lokala styrelser. Resultaten visar att skolledare tycker det är bra att föräldrar får insyn i skolan så att de förstår vilket arbete lärare och övrig personal lägger ner utöver lektionstid. Skolledare var överens om att det oftast är de välutbildade och skolintresserade föräldrarna som engagerar sig i förvaltningsråd. En av skolledarna tror att det finns en viss risk med den typ av föräldrar som engagerar sig och det kan resultera i en elitskola. Jag ska i min undersökning försöka få en bild av vilken betydelse föräldrainflytande i s k lokala styrelser har för den framtida skolan. Som titeln lyder så ställer jag frågan i min uppsats; ”Lokal styrelse - ett demokratiskt forum?” Nyckelord Keyword Föräldrainflytande, föräldramedverkan, lokal styrelse, förvaltningsråd 2 1. INLEDNING............................................................................................ 4 1.1 BAKGRUND.........................................................................................................................4 1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR................................................................................5 2. LITTERATURSTUDIE .......................................................................... 6 2.2 STYRDOKUMENT.................................................................................................................6 2.2.1 Skollag.....................................................................................................................................................................6 2.2.2 Läroplan-94 ............................................................................................................................................................7 2.3 ERFARENHETER I ANDRA LÄNDER .......................................................................................9 2.3.1 Danmark ................................................................................................................................................................10 2.3.2 England..................................................................................................................................................................11 2.4 LOKAL STYRELSE – ETT DEMOKRATISKT FORUM? .............................................................14 2.5 FORSKNINGSLÄGET ...........................................................................................................16 3. METOD................................................................................................. 18 3.1 URVAL AV SKOLOR............................................................................................................18 3.2 BEGRÄNSNINGAR MED UNDERSÖKNINGEN .........................................................................19 3.3 INTERVJUFRÅGOR..............................................................................................................19 4. RESULTATREDOVISNING................................................................ 20 4.1 KATEGORI A, TVÅ SKOLOR MED FÖRVALTNINGSRÅD MEN UTAN ATT FÖRÄLDRARNA HAR
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:föräldrainflytande föräldramedverkan lokal styrelse förvaltningsråd

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.