Details

Llengua i perspectives temporals. Interpretació i funció del temps en els anys de la revolució musical del segle XX

by Puig Giralt, Enric

Abstract (Summary)
RESUM: La interacció entre llengua i cognició ha portat a considerar uns models transversals i holístics que permeten obtenir una perspectiva més dilatada i del tot desitjable, defugint estructures compartimentades o fraccionades com a conseqüència de les constriccions imposades per una taxonomia excessivament rígida. Es així que en tractar un àmbit complex com és la interrelació de temps i cultura, ha estat absolutament necessari recorrer a models interdisciplinaris, en tant que el propi decurs de la recerca demostrà la impossibilitat de fer-ho d´altra forma. Un primer àmbit de recerca es centra en el camp de la lingüística cognitiva i la comunicació, mentre que parallelament s´incideix en el de la psicologia de la percepció a objecte d´aplicar aquest marc teòric a un corpus documental pel que fa a aspectes de temporalitat. Aquest corpus consisteix en una collecció de textos del que s´anomena standards del rock´n´roll, entesos com a document viu d´una cultura emergida en el decurs de les dècades dels cinquanta, seixanta i primers setanta. Per tant, la present recerca té a més un caràcter de reivindicació d´un gènere musical que cal entendre com una forma d´expressió artística i comunicativa mediàtica avui dia perfectament interpretable com una memoria collectiva del segle XX. L´interés del present estudi no és solament establir les connexions directes i naturals entre lingüística i aspectes de cognició sinó procedir també a l´inrevés, en tant que dins l´àmbit de la psicologia la producció de referents cognitius traduïts a llenguatge té absoluta necessitat de la lingüística. Com a fenòmen globalitzador de tots els àmbits el temps és tractat i comprès de formes molt diferents per cada cultura i a cada moment històric. L´objectiu general d´aquesta recerca és, per tant, abordar el tema de la interpretació del temps en un marc teòric el suficient ampli com per permetre copsar des l´exterior el concepte de temporalitat a fi de trobar correspondències amb el temps vivencial o interior. Éssent difusa la dicotomía epistemològica entre temps físic i temps cultural, tot considerant aquesta diferenciació conceptual es tracta d´entendre si quan parlem de temps des de perspectives diferents estem fent referència a la mateixa cosa. La línia conductora del present estudi es desdobla bàsicament en dos corrents parallels, un centrat en la teoria del coneixement a través de la lingüística cognitiva i d´un tractament semiòtic, mentre que l´altra es sitúa en el marc de l´antropologia cultural, orientant-se vers una perspectiva psico-sociològica del fenòmen de la temporalitat. Aquest tema, s´implica, per tant, en la qüestió recursiva de l´interaccio entre llengua i pensament aportada per la hipòtesi de Sapir-Whorf, la qual és emprada com a instrument d´avaluació i contrast d´estructures temporals. Un segon bloc es focalitza en la funció i interpretació del temps dins l´àmbit temàtic concret dels esmentats standards del rock´n´roll, en el qual hem procedit a una anàlisi del discurs acotant-lo a partir de diferents criteris. Considerant aquests aspectes es fa així una teorització sobre la funció del temps dins el que es comença a anomenar revolució musical del segle XX, entès com a fenòmen sociocultural i comunicatiu que incideix en la conseqüent creació d´imaginaris collectius. Conscients de que les conductes humanes referides a la temporalitat són complexes i sovint imprevisibles i, fins i tot, de que la percepció del temps queda lluny de ser verídica, com apunta Hannes Eisler, val a dir que sí ho és la noció de temps, malgrat el seu caràcter abstracte i la seva ambigüitat conceptual.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Laborda i Gil, Xavier

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lingüística general

ISBN:

Date of Publication:07/28/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.