Details

Livskvalitet hos patienter med diabetesfotsår

by Nordling-Widén, Anna-Karin; Westin, Anna

Abstract (Summary)

Diabetes mellitus är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och är representerad i alla åldrar. Sjukdomen kan leda till komplikationer i form av diabetesfotsår, som kan orsaka lidande och försämra livskvalitet hos individen. Syftet med denna litteratur studie var att undersöka hur livskvaliteten påverkades hos personer med diabetesfotsår. Metoden som valdes var en litteraturstudie som omfattade 15 vetenskapliga artiklar. Under granskning och analys framkom två kategorier; inre faktorer och yttre faktorer, samt fyra subkategorier; begränsningar i fysisk funktion, psykosociala faktorer, smärta och ekonomi. Resultat visade att personer med diabetesfotsår upplever en försämrad livskvalitet. Dessa faktorer kunde leda till påverkan på familjerelationer, social isolering, svårigheter att utföra vardagliga göromål och fysiska aktiviteter. Patienter med fotsår var i behov av stöd och information för att ha en möjlighet att uppnå god livskvalitet. Stöd från familj och vänner upplevdes som positivt. Slutsats: Den nedsatta rörligheten som diabetiska fotsår orsakade var den främsta orsaken till en försämrad livskvalitet. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och värderas olika mellan individer. Ett behov finns av att öka förståelsen och kunskapen omkring livskvalitetens betydelse för patienten med diabetesfotsår.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.