Details

Likheter och skillnader i det underliggande antagandet, samt eventuella missförstånd efter en kunskapsöverföring

by Gustafsson, Lillian; Ånner, Sara

Abstract (Summary)
Syftet är att ta reda på om det har uppstått missförstånd hos en kursdeltagare efter att en kunskapsöverföring ägt rum från en kursledare. Vilka är de i så fall och hur skiljer sig deras underliggande antaganden, dvs. deras outtalade värderingar och uppfattningar om det hälsorelaterande vetandet som förmedlats? Studien innehåller två intervjuer, dels med en kursledare och dels med en av dennes kursdeltagare. Sedan jämförs intervjuerna med hjälp av ett strateginät, dvs. en form av tankekarta i det relativt nya datorprogrammet Complador. Detta är med andra ord en kvalitativ fallstudie. I intervjuerna framkom det många likheter mellan informanternas underliggande antaganden kring kunskapsöverföringen. Dock är även skillnaderna/missuppfattningarna många. Det betyder att en kursledare alltid bör sträva efter att få så mycket återkoppling från sina kursdeltagare som det bara är möjligt. Nyckelord: fokalt vetande, kunskap-i-handling, reflekterande praktiker, teori-i-användning, tyst kunskap. 1 INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.