Details

Letters of a Learned Lady. Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger

by Göransson, Elisabet, PhD

Abstract (Summary)
Sophia Elisabeth Brenner (1659-1730) var Sveriges första stora kvinnliga poet. Hon var verksam som författare och lärd kvinna under femtio år, och var dessutom en flitig brevskrivare. Avhandlingen baseras på en inventering av bevarade brev till och från Sophia Brenner skrivna på latin, svenska, franska och italienska. Hennes nylatinska korrespondens med danske Otto Sperling den yngre presenteras i en textkritisk edition med engelsk översättning och kommentar, och övriga brev genom sammanfattningar av innehållet.? I breven framstår Sophia Elisabeth Brenner som mycket medveten om sin roll och sina ambitioner. Hennes korrespondens visar att hon var en professionell författare som skrev på kommission och i normalfallet mottog betalning för sina dikter. Genom Brenners korrespondens uppenbaras hennes yrkesverksamhet, nätverk och marknadsföringsstrategier. Hennes roll som språkpatriot (hon verkade medvetet för att främja svenskans utveckling) belyses också. Vidare diskuteras brevens litterära och sociala kontext, i synnerhet beträffande hennes brevväxling med Otto Sperling den yngre. Denna korrespondens dokumenterar kontakten mellan en lärd kvinna och en lärd man i Skandinavien i det tidiga 1700-talet. Kontakten varade i tolv år och omfattar tjugosex brev. Litterära modeller för korrespondensen behandlas, liksom synen på kvinnan som den framkommer i breven. De stilistiska och syntaktiska karakteristika i dessa nylatinska brev analyseras.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:HUMANITIES and RELIGION; occasional poetry; eulogies; letters; professional author; gynaecea; 18th century; correspondence; Otto Sperling the Younger; Sophia Elisabeth Brenner; learned woman; epistolography; Humanities; Humaniora; Latin language; Latinska språket

ISBN:91-22-02157-4

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.