Details

L'escola i la formació de la identitat europea en els adolescents. Tecnologia, Influències socialitzadores i convergència de múltiples identitas.

by Huertas Roig, Assumpció

Abstract (Summary)
Resum de la tesi Lescola i la formació de la identitat europea en els adolescents. Assumpció Huertas Roig Ens trobem immersos en un procés de construcció europea on els avenços shan produït a un ritme vertiginós. Les institucions europees cada cop han adquirit més poders de decisió, i el procés dunificació ha abastat diversos àmbits, deixant de centrar-se tan sols en aspectes purament econòmics. Però perquè la democràcia avanci juntament amb aquest procés dunió europea, és necessària la legitimitat viscuda i sentida daquestes institucions i de tot el seu procés de creació i evolució per part dels ciutadans. Tanmateix, a més de la legitimació formal, caldria aquella que es fonamenta en linterès i la participació de tots els individus en els afers comunitaris; i aquests factors depenen, en gran mesura, del sentiment didentitat europea existent i de la identificació amb Europa per part dels seus ciutadans. Des de les elits polítiques europees es té la confiança en què la conscienciació de la legitimitat es pot resoldre pedagògicament. Monnet, un dels pares de la idea de la unitat europea, ja va afirmar: Si hagués de començar una altra vegada, començaria per leducació. Aquest és un dels motius pels quals el present estudi se centra en làmbit educatiu. Lobjectiu principal és conèixer empíricament fins a quin punt lescola influeix en la creació de la identitat europea entre els adolescents, amb la intenció desbrinar com fomentar satisfactòriament aquest sentiment identitari des daquest àmbit. Consegüentment, la pregunta inicial que ens plantegem en aquest estudi és: Com influeix lescola en la formació de la identitat europea entre els adolescents, en àmbits on concorren múltiples identitats? Per conèixer quin és el sentiment didentitat europea que posseeixen els adolescents, com es relaciona dins lentramat identitari, i quins agents són els principals influents en el procés de formació de les identitats, metodològicament sutilitzen dues tècniques de recollida dinformació, que corresponen a les dues parts del procés daquest estudi: la quantitativa i la qualitativa. Per lanàlisi quantitativa sempra un qüestionari dopinió de caràcter descriptiu, amb el qual sinterroga als adolescents sobre els seus coneixements dEuropa, el seu grau de ciutadania, els sentiments identitaris, la seva acceptació de ciutadans i cultures extra-comunitàries, i finalment, les seves actituds i expectatives respecte a la Unió Europea. La segona tècnica de recollida dinformació utilitzada és lentrevista en profunditat semi-dirigida (anàlisi qualitativa), que ens proporciona una informació més completa sobre les identitats dels joves, els factors que influeixen en la seva formació i les relacions internes de complementarietat o conflicte que es poden crear dins lentramat identitari de cada individu. Els resultats de lestudi confirmen la importància de lescola com a agent clau en la formació de les identitats dels adolescents, des dels seus tres possibles àmbits dinfluència: com a principal font dinformació i coneixements dEuropa, com a planificadora i realitzadora dintercanvis escolars i com a educadora per a la ciutadania europea. Així mateix, també es comprova que el rol dels centres escolars en aquests tres àmbits no sempre obté resultats positius en el foment de la identitat europea. Es requereix que es compleixin unes certes condicions en la seva actuació. El descobriment daquests requisits ha resultat de cabdal importància per matisar quina ha de ser la tasca de lescola i quins aspectes ha de potenciar si vol fomentar realment la identitat europea entre els adolescents. En les conclusions es mostra, a través duns gràfics, quins factors influeixen en la formació de la identitat europea, i com actuen en lentramat identitari juvenil. La família, -principalment els pares-, i lentorn són els agents que més influeixen en el nivell primari de les identitats, que és el més subjectiu i emocional, a més de ser el que normalment determina la identitat principal dels individus, la més profunda i identificativa. Ja sigui per assimilació o rebuig, els adolescents adopten o canvien en part el llegat de les identitats paternes i ambientals. Contràriament, lescola i els mitjans de comunicació, que resulten ser les principals fonts dinformació que reben els adolescents dEuropa, influeixen en el nivell secundari de les identitats, on lentramat identitari se superposa i complementa. La seva influència és analitzada i seleccionada per part dels joves, resultant més informativa i racional que emotiva. Així doncs, lescola no interfereix en la creació de la identitat primària i identificativa dels individus, sinó en la formació de les identitats complementàries; malgrat això, la seva influència pot resultar de cabdal importància en la creació de la identitat europea entre els adolescents si actua seguint uns objectius i uns paràmetres establerts.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Noguera Arrom, Joana

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:12/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.