Details

Les fonts primàries a lensenyament. Les relacions entre el món escolar i larxiu. Visió general de Catalunya. El cas de Sant Feliu de Guíxols

by Calzada i Olivella, Maria

Abstract (Summary)
RESUM: Les fonts primàries a lensenyament. Les relacions entre el món escolar i larxiu. Visió general de Catalunya. El cas de Sant Feliu de Guíxols és una recerca que vol conèixer la realitat de la relació entre el món dels arxius i el món escolar, bàsicament a lEnsenyament Secundari. La investigació pretén esbrinar quina ha estat aquesta relació i com ha afectat al món de la didàctica i a la construcció de la identitat de lalumnat. El marc teòric presenta els referents daquest estudi: els arxius, lensenyament i la didàctica de la història, des dels aspectes descriptius, legals i teòrics. Pel que fa a la recerca de respostes a lentorn de les relacions arxiu-escola, sha concretat una visió molt general a través de lexperiència de la Xarxa dArxius Comarcals de Catalunya, que sha complementat amb lestudi etnogràfic de cas dels Tallers dHistòria de Sant Feliu de Guíxols de l Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. El camp destudi daquesta recerca és molt ampli. Sha dut a terme des del 1999 fins al 2002 en tota la Xarxa dArxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, als quals sha afegit lexperiència de lArxiu Departamental de Perpinyà i el de lArxiu Històric Nacional d Andorra. Amb aquestes fonts, es cobria una visió de lobjecte destudi de la recerca de quasi tot làmbit català. Alhora, amb lestudi de lexperiència de tres arxius de la regió Emilia-Romagna d Itàlia Ímola, Mòdena i Bologna-, a més dexperiències dutes a terme en diversos arxius de lEstat Espanyol, també sestableix una comparació de tipologies, serveis i produccions entre diverses administracions: Catalunya, lEstat Francès, lEstat Espanyol i l Estat Italià. La metodologia emprada ha estat diversa, a vegades quantitativa i, segons lobjectiu estudiat, qualitativa. La recollida, lanàlisi i lestudi de dades als Arxius, ha permès, primer, crear una base de dades de temes i tipus de material didàctic produït des de la institució Arxiu i els seus fons: el Catàleg de materials Didàctiques amb Fonts dArxiu consultable als annexos daquesta publicació. Amb les enquestes als tècnics sha pogut establir una fotografia de lestat de la qüestió, aspectes materials, personals i dinàmica de la visita a l Arxiu per part dels grups escolars. A més de lenquesta, i ja des de la metodologia qualitativa, lentrevista als professionals darxiu ha servit per matisar i explicitar quines són les actuacions de lArxiu envers el professorat i lalumnat. Amb lanàlisi i la sistematització de les enquestes i entrevistes shan creat fonts orals i estadístiques per elaborar gràfiques i percentatges, fonamentals per la reflexió teòrica i la creació de Tipologies dels Serveis Educatius a la Xarxa dels Arxius Comarcals. Els capítols dedicats a lexperiència dels Tallers dhistòria de Sant Feliu de Guíxols han estat el resultat de lestudi etnogràfic. Sha fet un seguiment exhaustiu i directe de totes les activitats dutes a terme durant el curs escolar 2003-2004 del Taller dedicat al Centenari del Port de Sant Feliu de Guíxols. El resultat, la descripció, lanàlisi i la valoració han servit per establir una definició teòrica del model didàctic dels Tallers dHistòria de Sant Feliu de Guíxols. ( pàgina 49 ) A partir daquest model, també sestableix una comparativa de tipologies dactivitats de lArxiu de Sant Feliu amb daltres arxius que han incorporat Serveis Didàctics. Al darrer apartat, sestableixen unes conclusions finals, per tal de verificar fins a quin punt la investigació dóna resposta a la hipòtesi inicial que lha motivat, que sacompanyen de reflexions sobre el resultat aconseguit. Per últim, en una perspectiva de futur, sofereixen possibles vies de treball que aquesta recerca ha obert.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Tribó Traveria, Gemma

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de les ciències socials

ISBN:

Date of Publication:04/04/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.