Details

Les polítiques turístiques en el marc de la reestructuració de les destinacions litorals. Avaluació dels plans d'excellència turística al litoral català.

by Beas Secall, Lorena

Abstract (Summary)
LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES EN EL MARC DE LA REESTRUCTURACIÓ DE LES DESTINACIONS LITORALS. AVALUACIÓ DELS PLANS DEXCELLÈNCIA TURÍSTICA AL LITORAL CATALÀ Lorena Beas Secall En aquesta tesi sanalitza si les polítiques turístiques han servit per a reorientar i revitalitzar lactivitat turística del litoral català. El treball sha estructurat en tres parts, una primera més teòrica, on sexplica el marc conceptual i el punt de partida daquesta recerca; una segona on sanalitza lestat i levolució de lactivitat turística al litoral català; i la tercera on savalua la figura dels plans dexcellència turística, com a instrument de política turística en les destinacions litorals. Les conclusions que sextreuen daquesta investigació són: que shan produït destacades transformacions en el model de desenvolupament turístic de les destinacions litorals catalanes; que existeixen actuacions dintervenció diferenciades en funció de la diversitat de les destinacions turístiques al litoral català, definides per la intensitat de lactivitat i el model dimplantació territorial; que els plans dexcellència turística han estat una oportunitat per algunes destinacions de sol i platja catalanes per reposicionar-se en el mercat. No obstant això, sha observat que la profunditat del canvi depèn en bona mesura del model turístic de les destinacions i del tipus i diversitat de les iniciatives adoptades pels governs locals, ja que són els encarregats en última instància dexecutar les directrius proposades per ladministració estatal i catalana LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS EN EL MARCO DE LA REESTRUCTURACION DE LOS DESTINOS LITORALES. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE EXCELENCIA TURÍSTICA EN EL LITORAL CATALÁN Lorena Beas Secall En esta tesis se analiza si las políticas turísticas han servido para reorientar y revitalizar la actividad turística del litoral catalán. El trabajo se estructura en tres partes, una primera más teórica, donde se explica el marco conceptual y el punto de partida de esta investigación; una segunda en la cual se analiza el estado y la evolución de la actividad turística al litoral catalán; y la tercera donde se evalúa la figura de los planes de excelencia turística, como instrumento de política turística en los destinos litorales. Las conclusiones que se extraen de esta investigación son: que se han producido destacadas transformaciones en el modelo de desarrollo turístico de los destinos litorales catalanes; que existen actuaciones de intervención diferenciadas en función de la diversidad de los destinos turísticos del litoral catalán, definidos por la intensidad de la actividad y el modelo de implantación territorial; que los planes de excelencia turística han sido una oportunidad para algunos destinos de sol y playa catalanes para reposicionarse en el mercado. Sin embargo, se ha observado que la profundidad del cambio depende en buena medida del modelo turístico de los destinos y del tipo y diversidad de iniciativas adoptadas por los gobiernos locales, ya que son los encargados en última instancia de ejecutar las directrices propuestas por la administración estatal y catalana. TOURISM POLICIES WITHIN THE RESTRUCTURING OF COASTAL DESTINATIONS. AN EVALUATION OF THE PLANS OF TOURISM EXCELLENCE IN THE CATALAN COAST This thesis examines whether tourism policies have contributed to reorientate and revitalize the Catalan coastal tourism. This study is structured in three parts. The first one is a more theoretical part where the conceptual framework and the starting point of this research are explained. The second one, analyses the evolution and the state of the tourist activity in the Catalan coast. And the third part evaluates the role of the plans of tourism excellence as an instrument for tourism policies in coastal destinations. The conclusions drawn from this research are the following: that the touristic development model of the Catalan coastal destinations has undergone outstanding transformations; that different interventions have been done, according to the diversity of the Catalan coastal destinations, that are defined by the intensity of activity and their territorial implementation model; and that the plans of tourism excellence have given an opportunity to some Catalan sun and beach destinations to reposition themselves within the market. However, it has been observed that the depth of such a change depends largely on the model of tourist destinations and on the type and diversity of the initiatives undertaken by local governments, since they are the ultimate responsible for the implementation of the guidelines proposed by the Catalan and the state administrations.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Anton Clavé, Salvador; Olivé i Serret, Enric

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d història i de l art

ISBN:

Date of Publication:04/30/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.