Details

Les Polítiques Inmigratòries de la Unió Europea i el Procès de Barcelona.

by Olivé Elias, Maria

Abstract (Summary)
Resum Maria Olivé Elias Caldria qüestionar-se quins són els punts que shan verificat com els més dèbils del Procés de Barcelona i que per tant, caldria trobar-ne una solució a través dunes propostes de millora. A continuació, es fan algunes apreciacions respecte tot el Procés EuroMediterrani que cal tenir en compte quan aquest sanalitza des dun punt de vista polític o jurídic, i que no sempre es contemplen. A més, en aquesta recerca shan elaborat unes propostes de caire general, de caire polític i de caire jurídic per tal de donar resposta a les mancances del Procés de Barcelona. 1- El tema de lharmonització del dret en el marc del Partenariat (dins de la tercera cistella): per tal que es pugui donar aquesta harmonització caldria prendre com a referència algun model, i la tendència de tot el Procés de Barcelona es prendre com a patró els esquemes europeus. El perill que suposa aquesta posició és caure en limperialisme, tot i que des dun punt de vista institucional es nega aquest concepte allegant que cal projectar el model europeu i que aquest fet no suposa una expressió dimperialisme, sinó la voluntat de compartir les nostres experiències (les experiències europees). Aquest fet, però, seria molt discutible ja que no és ben bé cert que des de la Conca Sud es vulguin compartir els errors i les solucions que Europa ha sofert i superat al llarg de la seva història. La prova de tot això es veu en el comportament dalguns estats de la vorera Sud en el desè aniversari de la Conferència de Barcelona, com sha exposat en aquesta tesi. En la línia dels drets, però, cal estar molt atent a lhora dunificar o voler harmonitzar: al llarg de la tesi sha exposat com les polítiques digualtat o els sistemes constitucionals -per exemple- resulten ser molt diferents a les dues voreres mediterrànies. Potser la solució alternativa i més coherent a lharmonització és que els actors polítics del Nord i del Sud del Mediterrani, siguin capaços de dialogar sense que les diferents percepcions sobre un mateix concepte en siguin un obstacle, fent compatibles ambdues postures, però tenint clar que les percepcions són diferents, fet que en les relacions EuroMediterrànies ha estat passat per alt com sha demostrat i reiterat en aquesta tesi. 2- Quan es parla de la Conca Sud (sobretot en tot el Procés EuroMediterrani) es cau en lerror dincloure tots els països de la vorera Sud dins el mateix sac. Aquesta visió global òbviament no és ben vista per tots els països del Sud, manifestant que cadascun dells disposa de les pròpies particularitats. Si bé és cert que des de la U.E es promogueren els Acords dAssociació de manera bilateral per a cada país singular, a efectes pràctics no sha perdut la visió global. Un exemple daquesta visió global és la nova Política de Veïnatge que a part dexpandir-se per lEst dEuropa, sha estès per les voreres Orientals i Meridionals del Mediterrani - Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Síria i Autoritat Palestina-, configurant-se així com un complement al Procés EuroMediterrani. En les pàgines precedents sha mostrat el recorregut i la influència del Procés de Barcelona, analitzant les mancances de la Conferència de Barcelona sobretot en els temes continguts en la tercera cistella (collaboració cultural, social i humana, fomentant el recolzament a les institucions democràtiques, impulsant lestat de dret i la promoció dels drets humans). Si bé és cert que la Declaració de Barcelona de 1995 reconeixia el paper fonamental de les migracions per les relacions entre Nord i Sud, en aquesta tesi sha exposat com aquest punt ha quedat abandonat per les agendes internacionals, i per tant ni el Procés ha tingut lèxit esperat, ni tampoc sha vist una evolució del conflicte migratori. Per tal destablir la relació entre el fet que els conceptes de la tercera cistella hagin caigut en loblit i el falliment constant dun intent en la política immigratòria comuna de la UE sha fet un balanç del Procés -des de lany 1995 fins el 2005- posant de relleu que la mancança de consciència per part de la Unió Europea de que els preceptes com lestat de dret, la democràcia, els drets humans i les polítiques digualtat no han estat concebudes de la mateixa manera en les dues voreres Mediterrànies han pogut frenar les negociacions eficaces per establir un diàleg migratori. 3- Pel que fa a les propostes de caire general, la tesi planteja que de cara a lany 2010 data fixada pel Procés EuroMediterrani com una meta per establir una zona de lliure canvi entre les dues voreres mediterrànies- es pugui parlar dun Barcelona+15 amb les solucions de les llacunes polítiques i jurídiques que la tercera cistella ha deixat, si més no, laplicació pràctica dels preceptes continguts en ella. Només amb aquesta solució es podran arribar a solventar les deficiències dun Procés EuroMediterrani que ha repercutit en el falliment de les polítiques immigratòries a nivell europeu: només des de la consciència de les diferents accepcions que es tenen dun mateix concepte, es podrà arribar al fons de la qüestió. La manca de lèxit esperat en el Procés de Barcelona: en aquest sentit les mancances, com sha posat de relleu al llarg de tota a questa tesi, han estat les fortes diferències conceptuals, encara avui existents entre ambdues voreres mediterrànies. La immigració ha deixat de ser un problema dabast única i exclusivament nacional per passar a ocupar lagenda internacional. Com totes les matèries de regulació supranacional, necessiten un temps dadaptació (des que els estats cedeixen un tros de la pròpia sobirania, fins que es passen a adoptar les polítiques internacionals- en aquest cas, de la Unió Europea). Al marge del període dadaptació, hi ha diferents errors de base: ja des de la Conferència de Barcelona sintentava promoure la democràcia, lestat de dret i la promoció dels drets humans com a factor que pot ajudar a frenar les onades immigratòries. Com sha pogut comprovar al llarg de la recerca de tota la tesi, aquestes no han minvat des que va començar el Procés de Barcelona i per tant, cal fer un triple plantejament: o no shan emprat correctament els instruments comunitaris (amb els programes de desenvolupament) per posar fre als processos immigratoris; o la solució no recau en els projectes que fins ara shan emprat; o el problema no és només de comunicació i cooperació entre les dues conques, sinó també en el si de la Unió Europea, on no hi ha unanimitat en adoptar polítiques en aquest sentit. De fet, molts països de la Unió Europea no estan interessats en el Procés EuroMediterrani de la mateixa manera com actors espanyols o francesos no shan apassionat mai per les polítiques del Bàltic. Les possibles solucions que es proposen a aquest plantejament són les següents: a) cal una cooperació al desenvolupament des de qualsevol nivell operatiu. Aquest element pot fer desaparèixer les causes de fons que porten a fenòmens migratoris. Cal veure però quina és la manera més eficient. Aquesta cooperació ha de deixar de ser només a nivell de la Unió Europea, sinó que també cal una cooperació a nivell nacional (parallel, però no substitutiu) ja que la importància de la cooperació al desenvolupament, ha resultat històricament i segons els estudis, un instrument que ha permès modernització i per tant mobilitat social i territorial. b) És a través dels immigrants mateixos que es pot frenar la immigració: els immigrants que aprenen a la Conca Nord una manera diferent de viure, seran la societat civil de demà dels països dorigen, i per tant, és el millor mètode per la cooperació al desenvolupament. c) Potser lentrada massiva dimmigrants (tot i les catàstrofes humanes) pot ajudar a accelerar una política immigratòria comuna ja sigui dins de la UE com pel que fa a la cooperació amb el Sud. d) Cal fer més efectiu el concepte de desenvolupament humà, ja que gràcies a Amartya Sen nasqué una idea revolucionària i per tant com instrument clau per reduir la pobresa, i amb ella la reducció dels fenòmens migratoris. Leficiència daquest concepte es tradueix en laplicabilitat a nivell governamental on els actors polítics puguin valorar altres elements més enllà del Producte Interior Brut per calibrar les situacions dels països, i amb ells, la situació de cadascuna de les persones que viuen arreu del món. Tenint en compte el desenvolupament en les polítiques de cooperació al desenvolupament, es podrà arribar a donar aplicabilitat a un concepte que sovint cau en loblit. Com deia Sen, els drets politics són importants, no només per satisfer les necessitats, sinó també per a poder formular les necessitats. Aquest element, que el podem considerar com a punt clau del concepte de desenvolupament humà, ha estat i està sent el concepte que està en la corda fluixa en els països subdesenvolupats i fins i tot en els que estan en via de desenvolupament. Òbviament si no es troba un element nou o si més no, no se li dóna laplicabilitat que Sen volia donar al concepte -sumant-li les contribucions de Nussbaum, la qual considera fonamental tenir en compte el rol de les dones i de cadascuna de les persones-, no sarribarà mai a un nivell de desenvolupament que pugui frenar les onades immigratòries, per exemple cap Europa. Des del Partenariat, shagués pogut impulsar la idea de Sen, la qual shagués centrat en un escenari ideal per a la seva aplicació. 4- En relació a les mancances jurídiques, no sha donat una aproximació jurídica al Procés fet que ha provocat una llacuna en el Dret. Caldria haver establert uns mínims que haguessin permès un Diàleg més fructífer entre les dues voreres Mediterrànies, i un dels fruits principals es veuria amb els temes immigratoris. Si que és cert que és molt delicat harmonitzar el Dret de dues voreres amb cultures jurídiques tant diferents, però cal negociar per a que es duguin a terme. Parallelament, també és cert que amb el Procés de Barcelona, no es pretenia establir un acquis comunitari com el que es pretén establir en el marc de la Unió Europea, però potser caldria estudiar-ne la viabilitat. Aclarint temes jurídics, sovint es resoldria tot el que ve al darrere que de fet és el que ha passat en el Partenariat a nivell econòmic, però deixant enrere els altres nivells (els socioculturals). Tot i així, es parla de lacquis Barcelona com a fruit dels Acords dAssociació entre la Unió Europea i cadascun dels països de la Conca Sud del Partenariat. La solució a la manca dharmonització jurídica pot ser lestabliment de les igualtats materials i formals a la Conca Sud Mediterrània. Al llarg de la recerca sha posat de manifest la mancança digualtat material en els països partners del Sud, la qual garantiria el desenvolupament dels drets fonamentals. Si bé és cert que sha posat de relleu que en termes generals, el Dret estableix uns criteris jurídics i polítics, i dacord amb aquests es tractarà una situació determinada en termes dequiparació, no succeeix així en la realitat jurídica de la vorera Sud Mediterrània, ja que aquesta equiparació no es dóna a efectes pràctics, per tant la igualtat material és inexistent. No nhi ha prou en postular en els articulats constitucionals que tothom és igual davant la llei, sinó que cal igualtat en laplicació daquesta llei. Si saconseguís aquest objectiu des de la postura daquesta tesi és possible en primer lloc a través de la pressió de la societat civil, i en segon lloc amb lelaboració de les polítiques públiques que tinguin en compte un veritable principi digualtat- sassolirà aquest principi en una de les seves màximes. Al marge de la igualtat a nivell nacional en els països del Sud, caldrà també que des dEuropa -en tant que impulsora del Partenariat EuroMediterrani- es doni exemple en les polítiques digualtat en un doble sentit: a) en les polítiques internes dels estats membres de la U.E o en el seu cas, en les polítiques comunitàries- sestableixi sempre el principi digualtat i de no-discriminació enfront els immigrants, establint si cal, les polítiques de la diferència o dAcció positiva. b) Europa actuï en condicions iguals en les relacions amb el Sud, en paritat de condicions. 5- En referència a les mancances polítiques, al llarg de la tesi shan analitzat el concepte de estat de dret, la democràcia, les polítiques digualtat i els drets humans, i com aquests conceptes són tots ells percebuts a la Conca Sud. La conciliació -entre Nord i Sud- de tots aquests conceptes és possible mitjançant una interpretació universal de tots ells, sempre que estiguem disposats a cedir una parcella de la nostra tradició històrica, i només així es veurà la receptivitat. Al llarg de la recerca, sha pogut comprovar que tampoc és ben bé cert que al Sud hi hagi una única concepció sobre tots els elements citats, sinó que en funció de les ideologies els conceptes són canviants i dinàmics. Lexemple més evident és el de la democràcia, ja que alguns pensen que sigui irreconciliable amb lIslam i daltres aposten per ella: si bé és cert que tots els països de la Conca Sud han firmat els Acords EuroMediterranis on es vetlla per la promoció dels drets humans i la democràcia, cerquen poder establir societats políticament estables, per tal que les pressions migratòries cap a Europa minvin. Lidea de la creació i la successiva ratificació dels Acords és efectiva sempre i quan es compleixin amb la finalitat per la qual foren creats. Probablement la solució és fer uns Acords més concrets per a cada país en la majoria dels casos es tracta dAcords gairebé idèntics- i establir uns mecanismes, organismes o institucions noves, ad hoc, per a fer complir els citats Acords. Tot i els acords (aquests entesos com a conformitat) dels països del Sud -en la seva majoria musulmans- en els tractes amb la Conca Nord, conceben la democràcia de manera diferent. Com sha dit anteriorment, al Sud hi ha diferents postures sobre aquest concepte i com sha exposat al llarg de la tesi, les teories de tots els teòrics islamistes apunten que totes les qüestions dEstat han de ser regulades per la sharia, i les qüestions que queden fora de la mateixa, troben el consens (element clau en la democràcia) en la Comunitat. És aquí on els mateixos islamistes afirmen que la democràcia només es donarà en aquests casos. Per tant doncs, es veu que a través del texts i autors analitzats- a la Conca Sud postulen la democràcia però amb una sèrie de peròs que cal tenir en compte a lhora de reconèixer la democràcia als països del Sud del Mediterrani. En els casos on es produeixen aquestes disfuncions en la percepció dels conceptes tractats en la tercera cistella sha recorregut a les Nacions Unides. El PNUD (el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament) és un instrument que anualment publica un Informe sobre el Desenvolupament Humà. Des de lany 2002 es publica aquest Informe sobre el Món Àrab, i ha servit per trobar algunes respostes a les qüestions formulades al començament de la tesi, és a dir, el que es refereix a la interpretació de tots els preceptes de la Declaració de Barcelona. Tot i així, el problema segueix persistent: lInforme té poca vinculació en els països del Món Àrab, ja que aquest que no ha afectat a les estructures institucionals daquests països tot i ser elaborat per intellectuals de la Conca Sud Mediterrània. Per tant doncs, des dun pla teòric resulta rellevant el paper de les Nacions Unides ja que sovint sha hagut de recórrer a aquest organisme pels casos de declaracions de caràcter universal, sigui pel que fa a lestat de dret i pels drets humans. Ara bé, no sempre ha funcionat: sovint -i com sha exposat en aquesta tesi- els conceptes i resolucions de les Nacions Unides, són benvingudes pel Món Àrab (com diu algun autor, els caps destat firmen les resolucions o declaracions perquè tal i com va passar en el període de descolonització, els dirigents dels països emancipats, tenien ganes de asseures al costat dels seus antics amos). És important perquè sobretot en els informes del Món Àrab es fa referència a tots els conceptes tractats en aquesta tesi, tals com la igualtat, la democràcia i la interpretació daquestes. Si aquest estri fos més vinculant i sempressin instruments eficaços per contemplar-ho en les agendes polítiques, les polítiques immigratòries de la Unió Europea, anirien més ben encarrilades ja que es seria plenament conscient de les limitacions i de la situació real en la que actuen. Més enllà de leficiència daquest instrument en mans dels actors del Nord, resulta extremadament important la valoració del mateix per part dels actors del Sud, on des de llur posició també podrien solventar molts dels conflictes en el si de les societats de la Conca Sud. 6- De totes maneres, per molt que hi hagi instruments internacionals pel mig (ja siguin polítics o jurídics) facultatius o obligatoris, hi ha uns elements clau per establir un Mar de Diàleg en termes generals, més enllà de les postures polítiques, però amb aplicació política: a) es necessitarà que transcorrin encara alguns anys per a que es perdin les percepcions colonitzadores per part del Sud, la concepció del voler ser imposats. Amb el pas del temps, també es permetrà que les societats civils madurin en si mateixes, i puguin adquirir cada vegada més força en el disseny de les noves polítiques. b) cal la predisposició dels països de les dues Conques per poder establir un veritable Diàleg que vagi més enllà dels termes econòmics (especialment, quan el Sud espera les collaboracions econòmiques del Nord). c) per evitar un altre fracàs, resultarà clau la pau a Orient Mitjà -que sespera que en el Barcelona+15 el problema estigui solucionat- perquè en el moment de la redacció daquestes conclusions la situació és absolutament hostil. Tots els temes tractats en aquesta tesi poden tenir múltiples interpretacions jurídiques o polítiques, i és precisament aquesta diversitat interpretativa molt positiva des dun punt de vista de lenriquiment cultural en làrea Mediterrània- que accentua encara més les diferències entre les dues voreres mediterrànies. La solució és conciliar-les, de la mateixa manera com cal fer amb les cultures en el sentit més ampli del terme- i procurar que cedeixi lactor del Nord i lactor del Sud per poder arribar a una aproximació on el marge de maniobra sigui el més estret possible. En aquest sentit són importants els mecanismes creats per establir un Diàleg sincer com la Fundació Anna Lindh, tot i que hauria de deixar de ser un instrument merament polític per a que pugui produir leficàcia amb lobjectiu de la qual es va crear. Cal que aquest tipus dinstruments es polititzin en el sentit negatiu del terme- el menys possible per superar més fàcilment els abismes propis de la seva naturalesa. Un mecanisme com aquest, desenvolupat de la manera com la seva creació demanava, pot ser la clau de sortida de molts dels conflictes entre les dues voreres mediterrànies, i amb ella, es pot anar més enllà dun Diàleg de Cultures, per poder passar a un segon nivell: un diàleg polític-jurídic que podria ajudar a minvar els fenòmens migratoris, i sobretot afavorir les relacions Nord- Sud. 7- Un altre tema que saborda al llarg de la tesi és la necessitat de la política immigratòria comuna de la Unió Europea, que és duna importància vital si es vol seguir portant per bon camí el Procés EuroMediterrani. En primer lloc cal resoldre els problemes del Nord (en aquest cas, la manca dunitat en el si de la Unió Europea pel que fa una política immigratòria comuna), per poder afrontar amb els veïns del Sud el fenomen migratori: el gran problema de la política immigratòria de la Unió Europea és la paradoxa institucional a la que està sotmès el sistema comunitari. En el seu dia, i a través del Tractat dAmsterdam i de Niça es crearen institucions cada vegada més noves, complexes i sofisticades per a lelaboració de la legislació comunitària, i quan ja estava tota la maquinària en marxa, els estats membres decidiren prendre les mesures i decisions a nivell nacional, davant els fenòmens migratoris. En el moment de la redacció daquestes conclusions, la situació a Europa és més aviat hostil, després de la Conferència de Tampere, on els estats no estaven disposats a cedir part de llur sobirania, i ni tant sols saplicava el principi de solidaritat entre els estats davant els darrers esdeveniments relacionats amb les onades massives dimmigració en les costes mediterrànies. Per tant, les polítiques europees en matèria dimmigració, han de tenir algun element que vagi més enllà del simple acord entre els estats membres, és a dir, que vagi més enllà dels temes tècnics, polítics i jurídics. Ha de tenir molt clara també una política exterior en matèria de cooperació i dajut al desenvolupament, encarrilada a garantir les capacitats, i les oportunitats de cadascuna de les persones que viuen en el racó més pobre del Planeta. Si que és cert que pot ser una posició paternalista i per tant criticable, però en les darreres dècades les relacions internacionals han anat sempre encarrilades cap aquesta direcció, que no té perquè ser la més encertada. Amb tot això, el que resulta paradoxal és que la Unió Europea sigui incapaç -de moment- delaborar una política immigratòria comuna quan en canvi lany 1995 a Barcelona es formulaven les intencions del Procés EuroMediterrani sobre la cooperació en matèria migratòria. El fet que avui els pares i creadors daquelles declaracions, no sàpiguen establir una política comuna per Europa, fa replantejar-se leficàcia del Partenariat. 8- Si bé en aquesta tesi shan exposat les polítiques mediterrànies i les polítiques immigratòries analitzant líter transcorregut fins ara i les llurs mancances, és també cert que la política (i les conseqüents propostes i el disseny final de les polítiques) moltes vegades es separa del pla teòric. Cal pensar per exemple que les agendes polítiques -i en aquest cas ens referim a lagenda política internacional- no transmeten valors (element clau que sha analitzat al llarg daquesta tesi, posant de manifest les diferents concepcions entre el Sud i el Nord de la Conca Mediterrània) sinó que han de cercar la compatibilitat entre ells, a través del Diàleg. De totes maneres en un pla teòric, el Diàleg sembla una empresa fàcil però que a efectes pràctics no és pas així. Per un veritable Diàleg Nord- Sud, i per tant per donar solucions als problemes migratoris, cal establir institucions compartides amb paritat en les decisions. Tot i que aquesta ja era una de les propostes del Grup de Savis de la Comissió Prodi, cal donar-li un enfocament diferent i saber esquivar o afrontar els obstacles que es donen. Lexperiència Mediterrània ha demostrat que és difícil establir una institució en condicions paritàries de participació en les decisions. Com en qualsevol mecanisme cal que sestableixen regles clares des del començament, i tenint en compte les disparitats socials i polítiques característiques del Sud i del Nord. Per exemple no es pot establir una institució per vetllar pels drets fonamentals en un marc polític i social que no es respectin els mateixos. Si es pogués arribar a aquesta situació òptima, tindria unes repercussions fonamentals i molt clares per disminuir les onades immigratòries, del Sud cap al Nord. El Diàleg -en aquest cas per establir institucions comunes- és una qüestió que cal afrontar des del Nord i des del Sud. És una relació bilateral i de respecte recíproc que cal que duna banda sacabin amb els perjudicis i amb lesperit de superioritat per part del Nord, i de laltre -del punt de vista del Sud- cal que es distanciïn de les provocacions. Per tot això, tots els temes tractats en aquesta tesi, cal que siguin presos molta cautela perquè encara que shan intentat exposar les diferents posicions dun mateix argument, la societat civil, no ho concep de la mateixa manera. I si bé és cert que és difícil harmonitzar les societats civils de les dues voreres mediterrànies -tampoc no és una solució, perquè trencaria amb tots els esquemes de pluralitat que shan defensat durant tota la tesi- el que si que cal harmonitzar és laplicació del principi digualtat entès des de la seva vessant formal i material. Sembla que fins ara la Conca Sud ha evolucionat en la legislació per vetllar per els drets formals, però a la pràctica, les desigualtats materials segueixen persistents, fet que suposa un out-put més per generar moviments immigratoris vers la Conca Nord Mediterrània.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ruiz Sanz, Mario; Giliberti, Giuseppe

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d història i geografia

ISBN:

Date of Publication:01/26/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.