Details

Les Drassanes de Barcelona. La geometria, la traça i lestructura com a garants de la identitat de ledifici.

by Terradas Muntañola, Robert

Abstract (Summary)
Resum: La tesi pretén esbrinar quins han estat els principis arquitectònics que han permès que lestructura formal i constructiva de les drassanes hagi estat permanentment inalterable al llarg de les diverses ampliacions i canvis programàtics. El procés constructiu sha analitzat profundament la qual cosa a fet possible el dibuixar les plantes de ledifici en cadascun dels fets més importants tant pel que fa la seva construcció, les diverses ampliacions així com les restauracions. El estudi sha realitzat comprovant el traçat, la construcció, la proporció i les característiques espacials del propi edifici així com la seva relació amb altres construccions de programa o destructura similars. Complementen aquest estudi les restauracions realitzades en els períodes compresos entre els anys 1930 i 1960 i entre 1984 i 2005 La tesi ha permès, duna banda, aclarir quin va ser el sistema, i concretament lelement, constructiu que conformà lestructura formal i constructiva de les drassanes; daltre banda, hem pogut comprovar que mitjançant lestudi dels elements constructius que actualment configuren ledifici ha estat possible omplir el buit històric existent des de la creació de les drassanes fins al 1709 data del primer plànol conegut de ledifici. Finalment, sexposa tot allò que ha garantit la permanent identitat de les drassanes. Resumen: La tesis pretende poner de manifiesto cuales han sido los principios arquitectónicos que han permitido que la estructura formal y constructiva de las atarazanas haya permanecido inalterable a lo largo de las diversas ampliaciones y cambios programáticos. El proceso constructivo se ha analizado en profundidad lo que ha permitido dibujar las plantas del edificio en cada uno de sus más importantes acontecimientos tanto en las fases de su construcción, de las diversas ampliaciones como de sus restauraciones. El estudio se ha realizado comprobando la traza, la construcción, la proporción y las características espaciales del propio edificio así como su relación con otras construcciones de programa o estructura similares. Completando este estudio se han analizado las restauraciones llevadas a cabo en los períodos entre los años 1930 al 1960 y entre 1984 al 2005. La tesis ha permitido, por un lado, averiguar cual fue el sistema, y concretamente el elemento constructivo, que conformó la estructura formal y constructiva de las atarazanas; por otro lado, se ha podido comprobar que mediante el estudio de los elementos constructivos que actualmente configuran el edificio ha sido posible explicar el vacío histórico existente desde la creación de las atarazanas hasta el año 1709 en que se dibujó el primer plano conocido del edificio. Finalmente, se expone todo aquello que ha garantizado la permanente identidad de las atarazanas. Summary: What are the architectonic principles that have allowed that the formal and physical structure of the shipbuilding facility has remained unchanged throughout the various extensions and program changes that have effected the building over time. The constructive process has been studied in great detail, which has allowed the buildings floor plans to be drawn for each of the buildings most important phases, from its initial construction through its successive extensions and restorations.
Bibliographical Information:

Advisor:Rovira Llobera, Teresa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals arquitectura

ISBN:

Date of Publication:01/21/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.