Details

Ledarskap i kris : En studie av ledarskap i ekonomiska kriser

by Arnflo Nordin, Jesper; Byvander, Magnus

Abstract (Summary)

Syfte: Att undersöka vad som utmärker ledarskap i ekonomiska kriser, till följd av den idag aktuella finanskrisen.

Genomförande: Empirin har insamlats med hjälp av den kvalitativa metoden. Studien innefattar djupintervjuer med semistrukturerade frågor och tio respondenter från två olika företag inom banksektorn. Utifrån empirin har författarna försökt att dra paralleller mellan ledarnas beteenden och de teorier som omfattar olika ledarstilar.

Slutsatser: Utifrån analysen av empirin framgick det att ledarbeteenden i ekonomiska kriser skiljer sig. Dock kan orsaken till det vara företagens olika förutsättningar och struktur innan den ekonomiska krisen. Beteenden som tydlighet, tillgänglighet, delaktighet, samhörighet och minskat handlingsutrymme blev mer utmärkande. Empirin kunde härledas till angivna ledarstilar i teorin. Den transformativa ledarstilen som är en förändringsledarstil var den som överensstämde bäst med empirin. Dock är det missvisande då den stilen används vid organisationsförändringar vilket studien inte innefattas av. Vidare anses coachande och deltagande/understödjande i situationsanpassat ledarskap och stödjande och deltagande inom path-goal och förekomma som ledarskapsstilar under ekonomiska kriser. Dessa fyra stilar innefattar flexibilitet som är av stor vikt i sådana situationer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:leadership economic crisis behaviour ledarskap ekonomisk kris ledarbeteende business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.