Details

Lean culture in industrialized housing :a study of timber volume element prefabrication

by Höök, Matilda, PhD

Abstract (Summary)
Industriellt och träbaserat byggande har lyfts fram för sin potential för en ökad effektivitet i husbyggandet. Industriellt husbyggande kan relateras till lärande från tillverkningsindustrin, men byggandekulturen måste fortfarande beaktas när utveckling av industriellt husbyggande diskuteras. Det finns möjligheter till ytterligare förbättringar och dessa är speciellt relaterade till kultur. Forskning inom industriellt husbyggande är främst baserat på lärande från lean-konceptet, vilket också har argumenterats vara en katalysator för att uppnå förändringar i kultur. Kulturella förändringar relaterade till lean-konceptet utgör däremot ett glapp i byggforskningen och i synnerhet när det gäller industriellt husbyggande. Avhandlingens syfte är därmed att beskriva och förstå hur en lean kultur kan uppnås i industriellt husbyggande. Baserat på ett teoretiskt börläge (från ett kulturellt perspektiv) och ett empiriskt baserat nuläge för Svenskt industriellt TräVolymByggande (TVB), utvärderar denna avhandling glappet mellan nuläget och börläget och öreslår förändringsstrategier. Avhandlingen baseras på fyra artiklar och en kappa, där artiklarna och kappan har sin teoretiska bas i lean-teori och byggandekultur. Empiriska resultat är baserade på data insamlade genom en multipel fallstudie och tre fokusgruppintervjuer med fyra svenska TVB-företag, en produktionsenkät med arbetare vid TVB-företagen samt en fallstudie vid ett av TVB-företagen. Intervjuer med 64 potentiella kunder har också använts vid insamlandet av empirisk data. De funna resultaten i avhandlingen visar att trävolymbyggande har likheter med tillverkningsindustrin, såsom stabila leverantörsrelationer, en processägare och en repetitiv fabriksproduktion. Däremot påverkar byggandekulturen (som är baserad på värden i traditionellt plats- och projektbaserat byggande), fortfarande organisationskulturen i industriellt husbyggande, t.ex. när det gäller bristen på standardiserade arbetssätt och rutiner, bristande lojalitet hos anställda gällande fastställda strategier, samt bristande support och tydliga strategier från företagsledningen. En långsiktig påverkan och förändring av kulturen mot en lean kultur i industriellt husbyggande kan uppnås genom: - Standardisering av processer - Hantering av unika projekt i en återkommande process  - Förändringsprocesser med ett samtidigt "top-down" (prestationsbaserat) och "bottom-up" (personrelaterat) perspektiv  - Förändringar i små steg
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.