Details

Lean contracting :relational contracting influenced by lean thinking

by Toolanen, Bengt, PhD

Abstract (Summary)
Byggsektorn representerar en mycket viktig del av det svenska samhället genom sin huvudsakliga uppgift att möta de behov avseende lokaliteter och infrastruktur som behövs för boende, arbetsplatser, fritid, hälsovård, utbildning och kommunikation. Att detta sker på ett effektivt sätt är en viktig fråga för samhällets uthålliga utveckling. Emellertid har byggsektorn tidvis varit i fokus såväl för massmedial uppmärksamhet som för offentliga utredningar tillföljd av byggfel, ofördelaktig kostnadsutveckling och även otillåtna konkurrensbegränsningar. Denna situation har, såväl i Sverige som i många andra länder, bidragit till en utveckling av byggprocessen genom applikation och utveckling av nya koncept och processmetoder. Den aktuella samhällsutvecklingen förstärker också behovet av en förändrad och mer dynamisk, flexibel och innovativ byggprocess. Detta för att byggsektorn skall kunna möta ökade krav från lagar och kunder samt genom en ökad förekomst av komplexa projekt och av projekt innefattande en massa osäkerhetsfaktorer bland annat till följd av korta ledtider. Inom ramen för detta forskningsprojekt har studerats såväl hur olika kombinationer av projektbundna och externa faktorer i projektets miljö påverkar upphandlingsprocessen samt även hur valet av upphandlingsmodell påverkar processutformningen i genomförandefasen. Resultaten av den forskning som presenteras i denna avhandling bidrar till teoriutveckling och även praktiskt inom området för projektupphandlingar och för utformningen av byggnadsprocessen huvudsakligen på följande sätt: Vid upphandlingar av projekt är valet av en effektiv upphandlingsmodell ofta väldigt komplext eftersom det finns en massa påverkande faktorer, projektanknutna och externa, att beakta för att finna lösningar som främjar en effektiv byggprocess. De viktigaste faktorerna att beaktas är typen av projekt, marknadssituationen för anbud, projektets ledtid och andra osäkerheter som medför risker för ändringar och avvikelser under projektets genomförandefas. Upphandlingsmodellen kan delas upp i tre interagerande och viktiga beståndsdelar som bör beaktas parallellt i en upphandlingssituation. För det första ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare (entreprenad- eller genomförandeform), för det andra hur utföraren blir ekonomiskt ersatt (ersättningsform) och slutligen hur projektstyrningen är strukturerad (styrningsform). Valet av styrningsform är på många sätt förtroendebaserat och grundläggande i valet av upphandlingsmodell. Detta eftersom det bestämmer vilken typ av samverkan och legal struktur som beställaren vill etablera i sitt projekt. Ytterligheterna är klassiska kontraktsmodeller med "armlängds avstånd" mellan aktörerna och tillit till legala ramverk och relationsbaserade upphandlingsmodeller med stor tyngdpunkt på förtroendebaserad samverkan. Valet av entreprenadform är juridiskt sett främst en fråga om att fördela ansvar, speciellt designansvaret, mellan beställaren och entreprenörerna. Detta val påverkas också av projekttyp, av marknadsförutsättningarna och av riskfaktorer beroende av osäkra förutsättningar av olika slag. Valet verkar också vara i mycket hög grad vara en fråga om förtroende mellan beställare och entreprenörer och interagerar med valet av styrnings- och ersättningsform. Valet av ersättningsform är en viktig del av en upphandling. Detta är speciellt viktigt i sammanhang med osäkerheter, tids- och resurskritiska lägen och också i lägen då beställaren vill uppnå en bas för aktiv samverkan med entreprenörer i designfrågor. Valet av ersättningsform är också i hög grad kopplat till valet av styrningsform. I relationsinriktade projekt är transparent ersättningsform ett av fundamenten för en förtroendefull samverkan. Vid projekt med relationsinriktad projektstyrningsstruktur, exempelvis vid samverkan i partneringform, är det viktigt att processdesignen är utformad för att ge en bas för effektivt projektgenomförande. En viktig indikation av denna forskning är att partneringgruppen i ett relationsinriktat samverkansprojekt bör innefatta strategiska aktörer på ett förtroendefullt och jämställt sätt. Likaså är det viktigt att ett innovativt klimat etableras genom innovativt tänkande och ett systematiskt sökande av innovationer som kan appliceras för projektets bästa på många sätt. Innovationer kan också användas som en viktig komponent i teambyggandet och i utvecklandet av förtroende i en organisation.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.