Details

Leadership for co-worker commitment :a TQM approach

by Harnesk, Roland

Abstract (Summary)
En trend i det moderna arbetslivet är förknippad med en anpassning till marknadens snabbt föränderliga krav. Globaliseringens ökade tempo och krav på flexibilitet orsakar förändringar av de organisatoriska förutsättningarna. För att möta det moderna arbetslivets krav behövs självständiga, mångkunniga och engagerade medarbetare i en platt, flexibel och självbestämmande organisation. De nya kraven i det moderna arbetslivet kräver också ett anpassat ledarskap med mera fokus på mänskliga beteendefrågor. Detta leder till ett behov av minskad ledarstyrning och av ökad delegation till autonoma medarbetare. Detta kan i sin tur medföra inte bara ökat ansvar utan också större arbetsbörda, press och stress för medarbetarna. Den ökade pressen kan leda till en ohälsosam arbetsmiljö och ökade kostnader i samband med sjukfrånvaro. Denna uppsats huvudsyfte är att bidra till ett ledarskap som är bättre anpassat till det nya moderna arbetslivet och som ger stöd åt medarbetarnas engagemang och uthålliga hälsa. Avhandlingens resultat kan beskrivas i tre delar: Den första delen, som bygger på en litteraturstudie, föreslår en modell baserad på internt partnerskap, som i sin tur är baserad på fem faktorer: grundläggande värderingar, personliga motiv, personlig mognad, förtroende & jämlikhet och kommunikation via dialog. Den andra delen bygger på en multipel fallstudie av två organisationer, som har lyckats etablera en bra arbetsmiljö baserad på medarbetarnas engagemang och har samtidigt åstadkommit uthållig hälsa. Organisationerna har studerats i syfte att identifiera metoder som kan användas av andra organisationer. De erhållna metoderna har strukturerats och analyserats utifrån partnerskapsmodellen i den första delen. Den tredje delen bygger på en litteraturstudie och diskuterar tre identifierade inbäddade motsägelser i TQM-begreppet som ledare kan behöva navigera och styra emellan i ett modernt arbetsliv. Dessa motsägelser handlar om kollektivism kontra individualism, standardisering kontra innovativt lärande och manipulation kontra medarbetarskap.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.