Details

L'arteriopatia perifèrica i la seva relació amb paràmetres clínics nutricionals, el risc cardiovascular i la qualitat de vida, en una població amb factors de risc cardiovascular de l'atenció primària de làrea mediterrània

by Bobé Armant, Francesc

Abstract (Summary)
RESUM Objectiu. Prevalença Arteriopatia Perifèrica(AP) Silent en població amb FRCV. Relació amb nutrició i QVRS Disseny. Descriptiu Observacional Retrospectiu Prospectiu, a latenció primària Subjectes. 350 pacients, sense malaltia cardiovascular i amb polsos presents. Mesuraments. variables: edat, sexe, FRCV paràmetres antropomètrics, analítica, ECG, taules predicció RCV, turmell/braç, enquestes dietètiques i valoració QVRS. Estadística descriptiva, proves Khi-quadrat, Fisher, t d'Student-Fisher; regressió múltiple ,IC 95 % i p < 0.05. Resultats. 350 pacients, 62,45 anys(3074). 250(71,4%) homes. 39,4%tabaquisme, 82,3%HTA, 81,4%dislipèmia, 42%diabetis. El 26,3%AP. 44,57%insuficiència i 55,43%calcificació Augmenten risc: Cintura/Maluc(OD:1,3) Cintura(OD:2,15), Cintura/Cuixa(OD:2,8), alta ingesta greixos Saturats(OD:1,67),baixa ingesta de greixos NO Saturats(OD:4,82), HTA(OD:1,225) Protectors: Normopès(OD:0,11), Grau Baix Pressió del Pols(OD:0,266) i microalbuminúria normal(OD:0,463). No relació amb QVRS. Conclusions. LAP es presenta asimptomàtica amb prevalença elevada. Distribució greix abdominal i HTA factors més importants. Relació amb dany renal. Cap taula prediu lAP. No relació amb QVRS LA ARTERIOPATIA PERIFÈRICA Y SU RELACIÓN CON PARÁMETROS CLÍNICOS NUTRICIONALES, EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y LA CALIDAD DE VIDA, EN UNA POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DEL AREA MEDITERRANEA
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor: Bladé Creixenti,Jordi; Llor Vilà, Carles

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:04/02/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.