Details

"L'area d'educació física a l'ensenyament secundari obligatori a partir de la LOGSE. Un estudi de la provincia de Tarragona.

by Solé Boronat, Gemma

Abstract (Summary)
RESUM El present treball el conformen: el marc teòric, el marc contextual i, a partir daquí ja sanalitzen els resultats de la investigació i es fan les aportacions en les conclusions. La primera part del treball és el marc teòric. Aquest té dos apartats; un és làmbit conceptual on duc a terme la fonamentació teòrica dels tres conceptes macro del present treball que seran el concepte dEF, el de currículum i el de docent. El segon apartat correspon a làmbit metodològic, on especificaré tot el treball de camp; aquest, està ubicat en la Comunitat de Catalunya i, en concret, en la província de Tarragona. Sha fet una mostra estratificada per comarques, centres públics i privats i per grandària (petits, mitjans i grans). Als professors dEF dels centres de la mostra sels ha passat un qüestionari per extreure informació sobre els següents punts: Objectiu nº 1: Identificar les característiques dels centres dESO de la província de Tarragona. Objectiu nº 2: Analitzar les característiques dels professors dEF que estan impartint lESO i llur formació inicial i permanent. Objectiu nº 3: Conèixer lorganització de làrea dels centres dESO de la província de Tarragona a partir de la LOGSE. Objectiu nº 4: Valorar si la quantitat i qualitat dinstallacions, equipament i material condicionen la docència de làrea dEF. Objectiu nº 5: Comprovar lús dels factors claus de la reforma com la interdisciplinarietat, la diversitat i lavaluació. Objectiu nº 6: Conèixer lopinió del professorat dEF dESO vers diferents aspectes de la reforma i les classes. El segon gran apartat és el marc contextual on diferenciaré 3 àmbits. El primer que fa referència a làmbit normatiu, on analitzo la Llei Orgànica LOGSE. També parlaré de com sestructura letapa de lESO a Catalunya. Un segon àmbit, lespai-temporal, on faig una breu descripció de les comarques de la província de Tarragona des del punt de vista físic i dels centres dESO que havia en el curs escolar 1998-1999; i, un marc temporal on especifico el pla de treball que he seguit en la present Tesi Doctoral. Y, el tercer, làmbit pràctic descric totes les característiques que té làrea dEF des del punt de vista educatiu i pràctic. És la manera de confirmar el perquè les seves classes són diferents de les altres àrees curriculars. Aquests són els objectius que mhe plantejat dinvestigar en la present investigació. Crec que amb ells he pogut tenir una bona informació sobre lestat de làrea de lEF a partir de la reforma LOGSE. Les dades obtingudes han estat validades per 6 entrevistes en profunditat a informants claus. Una tercera part del treball està format per lanàlisi dels resultats dels qüestionaris. En aquest apartat sanalitzen els resultats de les dades obtingudes en els qüestionaris en relació amb els objectius del present treball amb el programa estadístic SPSS. També es tenen en compte lanàlisi i el tractament de les dades amb lanàlisi factorial i lalfa de Cronbach. Un cop realitzat lanàlisi de resultats es redacten les conclusions a partir dels objectius dels present treball. En la mesura que realitzava aquest treball mhan anat sorgint una sèrie dinterrogants que exposo en un apartat específic i una sèrie de limitacions de la present investigació. En el present treball vull assentar unes bases del que és en aquest moment làrea dEF a secundària obligatòria. També vull revaloritzar una àrea curricular considerada tradicionalment maria però que té implícits tota una sèrie dobjectius educatius molt vàlids; equiparables a les altres àrees curriculars. Leducació dun individu no es basa només en la vessant cognitiva, els aprenentatges motrius també afavoreixen lenriquiment personal. És a dir, tant un tipus daprenentatges com els altres són necessaris per al bon desenvolupament de lindividu en la seva globalitat. En aquest treball vull que quedi plasmada lopinió de tot un collectiu de professors dEF que estem exercint en aquest moment a secundària obligatòria; les seves inquietuds i interessos; la problemàtica en lexercici daquesta àrea; la situació de làrea emmarcada dins de la LOGSE... Coneixent-la bé, es pot actuar sobre ella i presentar accions de millora respecte làrea dEF a lESO i a tot lensenyament en general. 17-8-05 GEMMA SOLE THE AREA OF PHYSICAL EDUCATION IN COMPULSORY SECONDARY SCHOOLING, WITH REFERENCE TO THE LOGSE (law of education) A STUY CARRIED OUT IN THE PROVINCE OF TARRAGONA Gemma Sole-Boronat gsole@xtex.net
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Ferreres Pavía, Vicent S.

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:07/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.