Details

Lactic acid bacteria as bioprotective agents against foodborne pathogens and spoilage microorganisms in fresh fruits and vegetables

by Trias Mansilla, Rosalia

Abstract (Summary)
RESUM La present tesi doctoral es centra en laplicació dels bacteris de làcid lactic (BAL) com a agents bioprotectors davant microorganismes patògens i deteriorants.Es van aïllar i seleccionar BAL de fruites i hortalisses fresques i es van assajar in vitro davant 5 microorganismes fitopatògens i 5 patògens humans.Es van realitzar assajos deficàcia en pomes Golden Delicious amb tots els aïllats enfront les infeccions causades pel fong Penicillium expansum. La soca més eficaç era Weissella cibaria TM128, que reduïa el diàmetre de les infeccions en un 50%.Les soques seleccionades es van assajar enfront els patògens Salmonella typhimurium, Escherichia coli i Listeria monocytogenes en enciams Iceberg i pomes Golden Delicious.Els BAL interferien eficientment amb el creixemet de S. typhimurium, and L. monocytogenes, però van mostrar poc efecte enfront E. coli.Finalment, es van realitzar assajos dosi-resposta amb les soques Leuconostoc mesenteroides CM135, CM160 and PM249 enfront L. monocytogenes. De totes les soques assajades, la soca CM160 va ser la més efectiva.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Badosa Romañó, Esther; Bañeras Vives, Lluis

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:intea institut de tecnologia agroalimentària

ISBN:

Date of Publication:06/20/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.