Details

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria

by Lleixà Fortuño, Mar

Abstract (Summary)
RESUM Lobjectiu de la investigació és «dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual (VIRTICS), com a sistema dacompanyament al professional dinfermeria novell en el procés dinserció i adaptació al món professional». Sha realitzat un estudi de cas, utilitzant una metodologia mixta: qualitativa i quantitativa. La primera part consisteix en recollir i analitzar informació sobre com era el procés dinserció laboral dels professionals dinfermeria novells que començaven a treballar als centres de lInstitut Català de la Salut (ICS) de la Regió Sanitària de les Terres de lEbre, tant en làmbit hospitalari com en el datenció primària durant lestiu 2006 i 2007. Partint daquestes dades i, en un segon moment, es dissenya un entorn virtual que permet implantar un programa de tutorització virtual, VIRTICS. Es realitza, durant lestiu 2008, una prova pilot de lentorn virtual de tutoria als professionals dinfermeria novells i sen fa un seguiment.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor: Marqués Molías,Luís; Gisbert Cervera,Mercè

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:12/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.