Details

La rendibilitat de les estacions catalanes d'esquí alpí

by Massons Rabassa, Joan

Abstract (Summary)
La tesi pretén demostrar que hi ha dos models diferents dabordar la possibilitat dinvertir en estacions desquí alpí. El primer daquests dos models és de resultat deficitari perquè no respecta el principi de la producció conjunta (Samuelson). El segon model assumeix que lesquí alpí no és una activitat aïllada del seu entorn i de la suma de prestacions que li donen vida. La tesi arriba a la conclusió que el sector de lesquí alpí a Catalunya és un exemple clar de la dualitat entre la rendibilitat social i la privada. A la vista de les exposicions conceptuals i les instrumentacions numèriques que la tesi presenta i de les que aporten els models de Thiébout i de Mirrlees, sarriba necessàriament a la consideració de valorar la rendibilitat de les estacions desquí mitjançant la taxa social de descompte, i així sobtenen les conclusions de la segona part de la tesi. Per a la iniciativa privada, lexplotació de la pràctica de lesquí no és rendible, com també ho demostren les ràtios que shan fet sobre balanços i estats de resultats. Aquests indicadors sense el concurs daltres tipus dingressos donarien uns resultats baixíssims o pèrdues. El treball pot ser una contribució més per entendre les possibilitats dinversió en estacions desquí en làmbit privat i, pel que fa a lacció governamental, mostra la significació enorme del tema per la rendibilitat social que implica. La tesis pretende demostrar que existen dos modelos distintos de abordar la posibilidad de invertir en estaciones de esquí alpino. El primero de estos modelos es de resultado deficitario porque no respeta el principio de la producción conjunta (Samuelson). El segundo modelo asume que el esquí alpino no es una actividad aislada de su entorno y de la suma de prestaciones que le dan vida. La tesis llega a la conclusión de que el sector del esquí alpino en Cataluña es un ejemplo claro de la dualidad entre la rentabilidad social y la privada. A la vista de las exposiciones conceptuales y las instrumentaciones numéricas que la tesis presenta y de las que aportan los modelos de Thiébout y de Mirrlees, se llega necesariamente a la consideración de valorar la rentabilidad de las estaciones de esquí mediante la tasa social de descuento, y así se obtienen las conclusiones de la segunda parte de la tesis. Para la iniciativa privada, la explotación de la práctica del esquí no es rentable, como también lo demuestran las ratios que se han realizado sobre balances y estados de resultados. Estos indicadores sin el concurso de otros tipos de ingresos darían unos resultados bajísimos o pérdidas. El trabajo en estaciones de esquí puede ser una contribución más para entender las posibilidades de inversión en el ámbito privado y, en cuanto a la acción gubernamental, muestra la enorme significación del tema por la rentabilidad social que implica.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Tornabell Carrió, Robert

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs màrqueting operacions i finances

ISBN:

Date of Publication:05/30/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.