Details

La práctica reflexiva en la formación inicial de maestros. Evaluación de un modelo

by Domingo Roget, Àngels

Abstract (Summary)
RESUM 1) La tesi doctoral es bàsicament una investigació avaluativa sobre un model de practica reflexiva en la formació inicial de mestres i comprovar la incidència en la seva professionalització docent. Amb aquesta finalitat prèviament estudia, aprofundeix i sistematitza les bases teòriques i conceptuals del aprenentatge experiencial (aprendre a través de la pròpia experiència) i aporta un suport pedagògic i metodològic consistent per el desenvolupament del Pràcticum dels estudis de Magisteri. Tan mateix aporta elements per la formació de mestres reflexius amb propostes metodològiques i formatives més profesionalitzadores i acords amb l'EEES. 2) Com resultat d'aquest estudi i sistematització dels models teòrics, l'autora de la tesi elabora un model nou de pràctica reflexiva pels futurs mestres. El model propicia una integració més profunda en l'alumnat del coneixement teòric i el coneixement pràctic al llarg de la seva formació universitària i tè com finalitat que els estudiants de Magisteri aprenguin a reflexionar sobre la seva pròpia pràctica docent i a construir nou coneixement. El model indueix a la millora de la formació pràctica, la competència reflexiva i la professionalització dels estudiants 3) La tesi, en el seu marc experimental, implementa el model innovador de Pràctica reflexiva a una mostra dalumnes en el seu periode de pràctiques docents dels estudis de magisteris i aporta els resultats obtinguts i analitzats descriptiva i interpretativament. Es fa una avaluació positiva del model a nivell formatiu i es detecten el aspectes del model que són susceptibles de millora. 4) Les conclusions generals confirmen la capacitat formativa del nou model de Pràctica reflexiva experimentat. Tan mateix, és una recerca que pot actuar com suport per prendre decisions pedagògiques, didàctiques i curriculars en els plans destudis universitaris. RESUMEN 1)La tesis presenta una investigación cualitativa sobre la metodología formativa de la Práctica reflexiva en la formación universitaria. Concretamente constituye una investigación evaluativa sobre un modelo de pràctica reflexiva diseñado para formación inicial de maestros/as y comprobar su incidencia en el desarrollo de la profesionalización docente. Inicialmente se estudia, profundiza y sistematizan las bases teóricas y conceptuales del aprenendizaje experiencial (aprender a través de la propia experiencia) y aporta un sustentación pedagógica y metodológica para el desarrollo del Practicum de los estudios de Magisterio y también transferibles a otras titulaciones universitarias. A su vez aporta elementos para la formación de maestros/as reflexivos con propuestas metodológicas más profesionalizadoras y en línea con el EEES. 2) Tras el estudio de elementos y modelos teóricos la autora de la tesi elabora un nuevo modelo de Práctica reflexiva que propicia una articulación más profunda en el alumnado entre conocimiento teórico y el práctico a lo largo de su formación universitaria y que pretende que los futuros maestros/as aprendan a reflexionar sobre su propia práctica docente y a construir nuevo conocimiento a partir de ésta. El modelo induce a la mejora de la formación práctica, la competencia reflexiva y la profesionalización docente de los estudiantes. 3) La tesis, en su marco experimental, implementa el modelo innovador de Práctica reflexiva a una muestra de alumnos durante el periodo de sus prácticas escolares de los estudios de Magisterio y aporta los resultados positivos obtenidos tras un análisis descriptivo e interpretativo. Se hace una evaluación positiva del modelol formativo y se detecta algún aspecto del modelo susceptible de mejora. 4) Las conclusiones generales confirman la capacidad formativa del nuevo modelo de Práctica reflexiva experimentado. A su vez constituye una investigación que puede fundamentar la toma de decisiones pedagógicas, didácticas,y curriculares.
Bibliographical Information:

Advisor:Arbós Bertrán, Albert

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències l educació

ISBN:

Date of Publication:12/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.