Details

La fitotoxicitat de l'ozó a Catalunya. Bioindicació i ecofisiologia

by Ribas Artola, Àngela

Abstract (Summary)
Aquesta tesis es centra en descriure els nivells de la fitotoxicitat de lO3 a Catalunya. En un primer bloc vam descriure els patrons temporals i espacials daquesta fitotoxicitat, i en un segon bloc vam estudiar quines són les causes que la produeixen des duna perspectiva ecofisiologica. 1.Seguiment de la fitotoxicitat de lO3 en zones rurals de Catalunya Es van estudiar les variacions geogràfiques, estacionals i anuals en la taxa de dany en plantes de tabac (Nicotiana tabacum Bel-W3) i les seves relacions amb les condicions meteorològiques. Tant les concentracions dozó com els danys foliars van ser màxims al final de la primavera/principis destiu. Les concentracions més altes del contaminant es van detectar a la costa, però es van detectar majors sensibilitats a la toxicitat de lO3 a les estacions de muntanya. Les concentracions dO3 presentaven bones correlacions amb el dany foliar. Malgrat això els danys observats presentaven una amplia variança en la resposta a escala local, de manera que només un 11 % era explicat per lO3. La resposta de les plantes de tabac a les concentracions dO3 i per tant la seva capacitat com a bioindicadors depenia de les condicions ambientals, principalment daquelles que afecten al comportament estomàtic com ara el VPD. La integració i categorització dels valors de dany foliar obtinguts arreu del territori i dels anys de seguiment va mostrar una forta relació (99 % de la variança) amb les concentracions dO3 expressades com valors dAOT20. Així, i a escala regional N. tabacum cv. Bel-W3 es va mostrar com un bon bioindicador de les concentracions dO3.Tenint en compte els resultats obtinguts de la resposta daquesta espècie, proposem el valor d AOT40 (concentració dO3 acumulada per sobre del llindar de 40 ppbv en condicions diürnes) de 1.28 ppmv·h acumulat per períodes quinzenals, com un llindar a partir del qual podrien produir-se danys en espècies sensibles a Catalunya. 2. Respostes ecofisiològiques a lO3 De lexposició de Quercus ilex subsp. ilex, Quercus ilex subsp. Ballota, Olea europaea cv. sylvestris i Ceratonia siliqua a diferents concentracions dO3 en condicions controlades (OTC) es varen observar diferents efectes de lO3 sobre lecofisiologia daquestes espècies. Durant el segon any dexposició leficiència fotoquímica màxima, Fv/Fm, va decréixer en les plantes fumigades especialment en els períodes més estressants en els sistemes mediterranis (hivern i estiu). En canvi durant el primer any dexposició sí que es va observar un increment en el d13C en dos de les espècies estudiades, un increment que es va mantenir en el segon any només en C. siliqua. Totes les espècies estudiades van presentar reduccions en el contingut de clorofil·la durant el primer any dexposició, però aquest efecte no es va mantenir durant el segon any. Les elevades concentracions dO3 van produir canvis en les característiques anatòmiques i morfològiques de les fulles dalgunes espècies, especialment en el LMA (massa foliar per unitat dàrea específica) i el gruix del mesòfil. Durant el segon any dexposició es van detectar disminucions en el contingut de N i un increment en d15N en totes les espècies, segurament provocat per un canvi en el patró de retranslocació lligat a una acceleració en la senescència. Els resultats mostren una gradació en la sensibilitat a l O3 segons lespècie. Les dues subespècies de Q. ilex van presentar la major sensibilitat a lO3 ja que, a concentracions ambientals lO3 va produir canvis en les concentracions de N, de d15N, de clorofil·la, en làrea foliar, en LMA i la biomassa. Tot i així, sota condicions de fumigació C. siliqua es va presentar una disminució del 24%, seguida de les dues subespècies de Q. ilex (12-17%) i dO. europaea (ns).
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Peñuelas, Josep; Filella, Iolanda

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:407 departament de biologia animal vegetal i ecologia

ISBN:

Date of Publication:03/10/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.