Details

La dimensió europea de l'educació als centres d'educació secundària obligatòria del Tarragonès

by Torres Sabaté, M. Concepción

Abstract (Summary)
RESUM Tesi Doctoral: La Dimensió Europea de lEducació als Centres dEducació Secundària al Tarragonès Presentada per: M. Concepció Torres Sabaté Directora: Dra. Joana Noguera Arrom Universitat Rovira i Virgili Tarragona 2004 La Tesi doctoral que presentem es desenvolupa en sis capítols. El contingut del primer capítol està dedicat a situar el marc històric, polític i legislatiu que ha generat la unificació del bloc de països que configuren la Unió Europea, presentant un resum daquells esdeveniments més remarcables que hi ha influit. Però donat que el tema que ens interessa és el de leducació, és a dir, com es viu en làmbit educatiu la integració a la UE, precisem en el segon capítol com ha evolucionat el tractament de leducació al llarg de les diverses estapes i tractats, així com les accions, documents i programes més rellevants al respecte, les línies programàtiques de la política educativa i els nous reptes en aquest àmbit i en la societat del S.XXI. Creiem que és a través de leducació com podrem aconseguir el sentiment de ciutadania europea. Perquè com diu Jacques Delors ...la Comissió és conscient de la contribució que leducació ha daportar al desenvolupament econòmic i social. (1) El fet de conèixer quina ha estat la història i el procés de construcció de la Unió Europea i els vincles entre la creixent importància donada a la formació, afavoreix situar una realitat actual així com analitzar levolució que cada Estat Membre desenvolupa, aspectes que han fet augmentar linterès personal vers els temes relacionats amb la Unió Europea i lEducació. És en els capítols tercer i quart on presentem la situació real de la dimensió europea de leducació al Tarragonès i la recerca endegada al respecte. La investigació té lobjectiu general danalitzar els programes i/o accions que es desenvolupen als cetres dEducació Secundària Obligatòria del Tarragonès, així com també el fet de conèixer la realitat dels alumnes i professors vers la dimensió europea a través duns instruments (entrevistes i qüestionaris) que ens ajuden a determinar amb metodologies qualitatives i quantitatives, alguns resultats sobre la pràctica, els coneixements i el pensament europeu, per realitzar al final un seguit de propostes dactuació per millorar el concepte de ciutadania europea. (1)DELORS JACQUES, (1996): Educació hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona. Edit UNESCO. Pàg. 16 Es presenta també de manera il.lustrativa, un recull daccions vers la UE de diverses institucions implicades en leducacó de la comarca del Tarragonès, com són la Universitat Rovira i Virgili, així com la formació permanent que ofereix lICE (Institut de Ciències de lEducació) de la mateixa universitat i la informació que des de la Delegació dEnsenyament de Tarragona sofereix al professorat dels centres educatius, a través del propi Departament o des del Centre de Recursos del Tarragonès. Tot el procés de recollida dinformació ha estat dinàmic i laboriós, però poder analitzar una realitat tan propera en el territori Tarragonès- ha estat molt gratificant. Alguns dels punts que sespecifiquen en la partt teòrica shan actualitzat continuament, ja que la construcció de la Unió Europea sha anat concretant al llarg daquests anys. La Dimensió Europea de lEducació als Centres dEducació Secundària al Tarragonès, després de les conclusions finalitza amb una proposta didees que sen poden derivar i que, a partir de les necessitats detectades, poden ajudar a potenciar la dimensió europea de leducació a alumnes i professors/es i altres professionals de leducació. Aquestes queden desenvolupades en el capítol cinquè. El capítol sisè és tot el recull bibliogràfic, els índex de gràfics i quadres, axí com els índexs dels annexos Europa va rebre el seu nom fa més de vint-i-cinc segles i continua encara sent un projecte de futur. (2) (2) LE GOFF, (1995) La vieja europa y el mundo moderno. Madrid. Alianza Editorial. Pàg. 71.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Noguera Arrom, Joana

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:07/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.