Details

La inclusió dels estudiants amb discapacitat als estudis superiors. Anàlisi i valoració del suport educatiu a l'alumnat amb discapacitat a la Universitat Rovira i Virgili

by Vives García, Maria

Abstract (Summary)
LA INCLUSIÓ DELS ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT ALS ESTUDIS SUPERIORS. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL SUPORT EDUCATIU A LALUMNAT AMB DISCAPACITAT A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. RESUM Aquesta investigació sorgeix des del convenciment que totes les persones han de tenir les mateixes possibilitats i per tant shan devitar les desigualtats, la marginació, la segregació, lexclusió, ... Tots hem de tenir igualtat de drets i doportunitats en relació a leducació, al treball i a la vida plena en la societat. En els moments actuals, laccés i la integració de les persones amb discapacitat en els estudis universitaris pot considerar-se com un fenomen en ple procés dexpansió i en alguns casos de consolidació. Això es degut, entre daltres raons, a una sèrie daconteixements que shan vingut produint en làmbit normatiu, organitzacional i operatiu de lentorn educatiu i social. Entre daltres podríem destacar els següents: Sha experimentat un gran avenç en el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat. El reconeixement social de la Igualtat doportunitats per a totes les persones junt a la creació de normatives sobre leducació de les persones amb discapacitat ha contribuït a aquest increment. Els principis de no discriminació, igualtat doportunitats, integració i normalització han estat assumits per les Nacions Unides: Programa dAcció Mundial per les persones amb discapacitat (1983); Normes Uniformes sobre la Igualtat dOportunitats de les Persones amb discapacitat (1993), Declaració de Salamanca (1994), també pel Consell Europeu: Carta Social Europea (1996), Carta de Luxemburg (1996), Tractat de la Unió Europea, Amsterdam (1997) i més proper, a lEstat Espanyol: Llei dIntegració Social del minusvàlit, LISMI (1982), Llei dOrdenació Orgànica del Sistema Educatiu, LOGSE (1990), Llei Orgànica dUniversitats (2001; 2007) i la Llei dIgualtat doportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat (2003), Real Decret dOrdenació dels ensenyaments Universitaris (2007) Al suport que se li ha atorgat a lalumnat amb discapacitat en els nivells educatius anteriors a la Universitat. A la progressiva superació de les barreres arquitectòniques, tecnològiques i de comunicació que fan possible el ple accés a leducació de manera autònoma, amb independència de les capacitats físiques i sensorials. A la incidència del medi social en lentorn educatiu, reforçat per una major sensibilització social estesa en la actualitat, cap a la inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, incloent-hi el dels estudis universitaris. Aquests i altres aspectes venen plantejant, des de fa un temps, la necessària articulació de mesures, recursos, serveis i accions que vigilin pel compliment del dret de les persones amb discapacitat a la igualtat doportunitats en els estudis universitaris, ja que la majoria duniversitats del nostre país no estaven preparades per atendre aquesta diversitat dalumnat i això ha fet que mica en mica sanessin creant serveis datenció per als estudiants amb discapacitat. Actualment són ja moltes les Universitats que compten amb serveis i/o programes específics destinats a aquest col·lectiu. El propòsit daquest treball és, posar de manifest quines són les necessitats, expectatives, interessos, dificultats, demandes que expressen els estudiants amb algun tipus de discapacitat matriculats a la Universitat Rovira i Virgili, tant dins laula com en qualsevol altre moment de la seva vida universitària per tal de plantejar propostes que millorin no només els aspectes densenyament-aprenentatge de lalumnat amb necessitats sinó també la qualitat de vida en la seva estada a les facultats universitàries. Lanàlisi i valoració de les necessitats expressades pels mateixos alumnes, una revisió exhaustiva de la legislació, i lanàlisi del funcionament i actuacions que es porten a terme en els serveis de suport daltres universitats, ens permetran establir les bases per a la creació dun Servei de Suport per a la inclusió daquests estudiants a la Universitat Rovira i Virgili. INCLUDING STUDENTS WITH DISABILITIES IN TERTIARY STUDIES. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EDUCATIONAL SUPPORT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES AT THE UNIVERSITY ROVIRA I VIRGILI
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Comes Nolla; Joan Gabriel

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:12/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.