Details

La construcció del cos social: una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult

by Figueras Comas, Sara

Abstract (Summary)
RESUM: La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè sha estudiat i interpretat des dòptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o les diverses disciplines que han intentat explicar-la. El posicionament en una visió complexa del cos, és a dir, aquella que entén el cos no tan sols com a fenomen biològic, sinó també com a fenomen social, ens proporciona eines evidents per analitzar-lo en la contemporaneïtat i estudiar la idoneïtat del seu tractament en el món educatiu formal, i més en concret, des de làrea educació física. Aquesta investigació proposa identificar els elements que utilitzen els infants i adolescents autòctons de cinquè deducació primària i segon deducació secundària obligatòria (ESO) duna mateixa escola de Barcelona, per a construir la dimensió social del cos adult de sexe masculí i de sexe femení. La metodologia proposada per a la investigació és lestudi de cas múltiple, en el que es distingirà com a mètode de recollida de dades qualitatives lentrevista clínica de Piaget. Per altra banda, el mètode danàlisi de les dades qualitatives serà la grounded theory amb el suport del software danàlisi qualitatiu de lATLAS/ti en la seva versió 5.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Busquets Prat, Dolors

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb pedagogia

ISBN:

Date of Publication:04/22/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.