Details

La tributación de las personas físicas o residentes en España en la imposición sobre la Renta: Fundamento,evolución histórica y modelo vigente

by Castillo Solsona, Mª Mercedes

Abstract (Summary)
RESUM: La promulgació de la Llei 18/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ha suposat, entre altres coses, la definitiva consagració del model de tributació de les persones físiques no residents a Espanya que havia tingut el seu punt d'arrencada en la Llei 5/1983, de 29 de juny, de mesures urgents en matèria pressupostària, financera i tributària. L'objectiu fonamental del present treball ha estat, des d'un principi, el de determinar els trets més característics d'aquest model a través de la sistematització i anàlisi del contingut dels preceptes que la vigent normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dedica a la matèria. No obstant això, a l'hora d'abordar el tema que constitueix l'objecte d'aquestes pàgines es va posar de manifest l'oportunitat, i àdhuc millor, la conveniència que l'estudi de la legislació positiva vigent estigués precedit, d'un costat, per l'estudi de diversos aspectes relacionats amb el mateix i incardinats en la coneguda com "Part General" del Dret Financer, i, d'un altre, per l'examen de l'evolució que la tributació de les rendes obtingudes per persones físiques no residents a Espanya ha experimentat en la nostra legislació fiscal. ------------------------------------------------------------------ Traducció del castellà al català gràcies a: + interNOSTRUM: Sistema de traducció automàtica castellà-català + Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Universitat d'Alacant http://www.torsimany.ua.es ------------------------------------------------------------------ RESUMEN: La promulgación de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha supuesto, entre otras cosas, la definitiva consagración del modelo de tributación de las personas físicas no residentes en España que había tenido su punto de arranque en la Ley 5/1983, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria. El objetivo fundamental del presente trabajo ha sido, desde un principio, el de determinar los rasgos más característicos de este modelo a través de la sistematización y análisis del contenido de los preceptos que la vigente normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dedica a la materia. Sin embargo, a la hora de abordar el tema que constituye el objeto de estas páginas se puso de manifiesto la oportunidad, y aun mejor, la conveniencia que el estudio de la legislación positiva vigente estuviese precedido, de un lado, por el estudio de diversos aspectos relacionados con el mismo e incardinados en la conocida como "Parte General" del Derecho Financiero, y, de otro, por el examen de la evolución que la tributación de las rentas obtenidas por personas físicas no residentes en España ha experimentado en nuestra legislación fiscal.
Bibliographical Information:

Advisor:Perulles Moreno, Juan Manuel

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dpub dret públic

ISBN:

Date of Publication:01/12/1995

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.