Details

La classificació de la documentació parlamentària de les Corts Valencianes: la funció de control al Consell.

by Cubells Puertes, María José

Abstract (Summary)
RESUM El dinamisme necessari en una institució parlamentària com les Corts Valencianes requereix de lorganització del fons documental i, per tant, la necessitat delaborar un sistema de gestió documental integral. Lobjectiu és facilitar la recuperació dinformació parlamentària per a la millora de la gestió, la presa de decisions, lenriquiment dels debats i la investigació sobre la institució. Laccés a la documentació facilita també el coneixement de les funcions de la cambra, i laproximació dels ciutadans a les Corts. Això sha concretat en lelaboració dun quadre de classificació per a descriure el fons documental i gestionar-ne la recuperació, leliminació o la conservació. La metodologia emprada comprèn dues fases. La primera consisteix en lestudi de lorigen foral de les Corts i la configuració del marc institucional actual, seguida de lestudi dels corrents doctrinals sobre la funció parlamentària de control i informació de lacció de govern i, finalment, la revisió de la doctrina arxivística i les teories de classificació documental. En la següent fase sha realitzat lanàlisi de la documentació parlamentària de les Corts: les fonts que loriginen, les tramitacions i els circuits documentals, les possibilitats daccés i conservació, i les dades estadístiques de les iniciatives de control parlamentari. Fruit daquestes anàlisis, els resultats de la revisió bibliogràfica són una actualització de les tres visions doctrinals sobre el control parlamentari: la considerada tradicional, que entén el control com a exigència de responsabilitat i sanció en forma de remoció del govern; la visió del control com a inspecció i supervisió, que parteix de la idea que ja hi ha control amb el debat i lexposició pública de lacció del govern, i la visió doctrinal que advoca per la polivalència de tots els procediments parlamentaris, segons la qual el control només seria una perspectiva danàlisi, una de les intencions en plantejar qualsevol iniciativa o qualsevol debat. Sha fet un seguiment específic del parlamentarisme valencià, i shan descrit els suggeriments de la doctrina per a la renovació de la funció de control. Amb tot, aquesta revisió bibliogràfica ha estat el pas previ amb què shan establert les bases de lelaboració i la utilització dun sistema de gestió de documents integral i homogeni per a tota la institució. Aquest sistema permet el control dels documents, la normalització i la simplificació de procediments, la racionalització i leconomia de mitjans, la protecció dels documents essencials i lorganització i lexplotació de la informació interna de la cambra. Linstrument essencial del sistema ha estat el quadre de classificació dels documents de les Corts, separats en classes que responen a totes les funcions assignades a la institució. Sha desenvolupat la funció de control i informació, que sha definit com a sistema amb unes entrades les iniciatives de diputats i grups, una tramitació, i unes eixides que poden anar des de la sanció o la difusió de lacció de govern a lactivació de noves iniciatives, i fins i tot de nous controls socials i electorals. Finalment, shan analitzat totes les sèries documentals incloses en la funció de control, amb les diferents aportacions doctrinals del dret parlamentari. Com a conclusió, es pot afirmar que el sistema dissenyat ha resultat vàlid en la institució per als objectius proposats. La realització del quadre de classificació ha comportat lorganització del fons documental per tal que hi tinguen accés tots els usuaris, sien gestors o polítics, investigadors o qualsevol persona interessada en una tramitació. Laplicació, a més, ha facilitat una localització i una recuperació de la informació de les Corts Valencianes de forma més ràpida i efectiva, i per tant més eficient.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Aleixandre Benavent, Rafael

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:història de la ciència i documentació

ISBN:

Date of Publication:02/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.