Details

La configuración de la prestación de jubilación en el régimen contributivo de la Seguridad Social

by Camós Victoria, Ignasi

Abstract (Summary)
La tesi té per objecte lestudi dels elements configuradors de la prestació de jubilació en la seva modalitat contributiva, és a dir, ledat pensionable (o edat daccés a la pensió de jubilació) i el cessament voluntari de lactivitat professional, posant-se de manifest com les diferents reformes aprovades sobre el sistema de Seguretat Social i, en especial, sobre el sistema de jubilació a partir de la dècada dels anys 80 han anat desconfigurant aquesta prestació. En aquest sentit en la Tesi es fa una crítica àmpliament fonamentada i raonada de lús abusiu que sha fet i que es fa de les diferents modalitats de jubilació anticipada, ja que no solament no han servit per a facilitar lanomenat "relleu intergeneracional", sinó que, al contrari, són un seriós obstacle per a fer front al fenomen de lenvelliment demogràfic, la manifestació més directa del qual constitueix el canvi en lestructura de la població per edats derivat de limportant descens de les taxes de natalitat i fertilitat conjuntament amb el corresponent augment dels índexs de longevitat, fenomen aquest que està provocant una profunda transformació de la piràmide demogràfica. Així, es realitza un anàlisi crític de lús de la jubilació com si es tractés duna mesura de política docupació, ja que es produeix una important fallida de la voluntarietat com a element característic del cessament, mitjançant, entre daltres mesures, la jubilació forçosa i molt especialment, per que està donant lloc a una expulsió anticipada del mercat de treball a nombrosos treballadors encara aptes pel treball que ateses les importants dificultats docupació de les persones de edat avançada es veuen obligades a mantenir-se com a inactives durant molt de temps, en la majoria dels casos en contra del que és la seva voluntat. En front a aquest panorama en la Tesi es proposa reforçar aquests dos elements configuradors de la prestació de jubilació, restringint al màxim lús de la jubilació anticipada, efectuant majors controls de la mateixa per a que només sigui utilitzada per empreses que realment ho necessiten, de forma limitada en el temps, i dotant de major flexibilitat a ledat de jubilació mitjançant el reforçament del seu caràcter de dret al descans i atribuint-ne una major eficàcia a la voluntarietat de aquest dret del treballador. També saborda lexamen daltres qüestions, entre daltres, referides al funcionament intern de aquesta prestació; el tractament diferenciat establert en els diferents règims de Seguretat Social; el seu càlcul; així com un examen de les fonts estatals e internacionals de regulació de aquesta matèria amb una significativa incidència respecte a la necessitat de realitzar una lectura conjunta dels arts. 41 i 50 de la Constitució espanyola de 1978 i a la complexa aplicació del Reglament de la Unió Europea, Reglament CEE/ 1408/1971 pel reconeixement i càlcul de la prestació de jubilació en el cas de cotitzacions a diversos Estats de la Unió Europea.
Bibliographical Information:

Advisor:Rojo Torrecilla, Eduardo

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dpr dret privat

ISBN:

Date of Publication:12/15/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.