Details

La producció de gèneres escrits en alumnes de cinc anys: una perspectiva des de l'ensenyament

by Ribera Aragüete, Paulina

Abstract (Summary)
RESUM Laprenentatge de lescriptura per part del conjunt de la població continua essent un repte en tant que molts alumnes, en finalitzar lescolaritat obligatòria, no arriben als llindars que les comunitats actuals exigeixen per tal que les persones shi integren socialment i laboralment. Aquest fet es troba en lorigen de la nostra investigació. A més, intuíem i observàvem que, a les aules dEducació Infantil, labordatge de la llengua escrita, entesa en un sentit ampli, en general no rep latenció que en la nostra opinió el tema mereix. És una apreciació que naixia, daltra banda, del contrast amb les possibilitats oferides per les aportacions teòriques. El conjunt dels treballs que sinclouen en la línia de linteraccionisme social ens ha proporcionat el marc general en què hem ubicat el nostre treball. Ens interessava aprofundir en una perspectiva que subratlla lorigen historicocultural del llenguatge, la necessitat que aquest siga adquirit a través dels intercanvis socials i la importància de la mediació dels membres de la societat per a fer partícips dels sabers els infants que han daccedir-hi: en la institució escolar i des daquesta perspectiva, el paper de lensenyant emergeix com a mediador entre els sabers culturals i laprenentatge dels alumnes. En aquesta mateixa línia, en què la comunicació esdevé central per a explicar els aprenentatges lingüístics, sobreïx el concepte de gèneres discursius per a referir-se a les formes dús de la llengua oral i escrita creades i utilitzades per les comunitats socials i que, en conseqüència, han desdevenir el punt de partida per a lensenyament de la llengua. Essent conscients del fet que, en la bibliografia sobre lensenyament de la producció de textos amb alumnes dEducació Infantil, shi troben propostes intuïdes o derivades de la pràctica i que, en canvi, sha dut a terme molt poca investigació sobre el tema, lobjectiu de la investigació se centra en les possibilitats de la producció de gèneres textuals escrits amb alumnes del final de lEducació Infantil, i açò especialment des de la perspectiva de lensenyament, de la intervenció del mestre. Amb vuit mestres elegides a latzar, hem indagat (1) la pràctica habitual a laula en relació a lús de textos i a les representacions de les mestres sobre el tema i (2) les possibilitats duna sessió pràctica duta a terme a partir duna proposta nostra. Tot, amb lobjectiu de contrastar ambdós aspectes i dobservar els canvis que shi podien produir en disposar dunes propostes determinades. En aquest sentit, (1) hem dut a terme entrevistes amb les mestres mitjançant un qüestionari semiobert i (2) hem gravat sessions portades a terme per les mestres en què els alumnes havien dinventar i produir un text (a elegir entre tres gèneres textuals distints), a partir dun conjunt de propostes entre les quals destaquem el dictat a ladult. Hem optat per una metodologia de tipus qualitatiu, tot utilitzant un procediment de microanàlisi recolzat en tres elements per a lobtenció i lanàlisi de les dades: a) les gravacions en àudio i/o en vídeo; b) la transcripció de les gravacions; c) la recerca detallada, rastrejant en el discurs, dallò que poguera ser indici del que preteníem comprendre. Lanàlisi dels resultats ha posat de manifest, entre altres, les possibilitats de la invenció de textos amplis independentment del coneixement que els infants tinguen del sistema descriptura i, igualment, que els habitus de les mestres sobre lensenyament inicial de la llengua escrita poden canviar quan aquestes disposen de les propostes i de la informació oportunes. El fet de partir duna necessitat comunicativa i dun projecte, i el paper de tutela de lensenyant, permeten que els infants sintroduïsquen en la complexitat de lescriptura.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Dolz Mestre, Joaquim

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de la llengua i literatura

ISBN:

Date of Publication:07/12/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.