Details

LA CONDUCTA DE COMPRA PIRATA. Un análisis exploratorio en el mercado de la música en Perú

by Matos Reyes, Rosa Nancy

Abstract (Summary)
RESUM: La pirateria és un problema derivat de la violació dels drets de la propietat intellectual; el coneixement es desenvolupa en aquest segle a un ritme frenètic i sesbandeix amb una gran velocitat gràcies a la ret de rets; les mateixes innovacions tecnològiques ocasionen baixes barreres per a la protecció i faciliten copies. Lobjectiu daquesta investigació ha estat contribuir en aclarir la problemàtica de la pirateria des de la perspectiva del consumidor, identificant els factors que aquest pren en compte al piratejar, per contribuir a que les autoritats que legislen i les empreses afectades millorin la comprensió de la problemàtica i disposin de criteris per afrontar-ne. Per complir amb lobjectiu es va fer una amplia revisió de la problemàtica en varis aspectes jurídics, empresarials, de conducta de compra i aspectes ètics a fi de trobar variables i decidir desprès làmbit de la investigació. La investigació sha centrat en la pirateria musical que hi ha en un país amb un alt índex de pirateria (98% segons lIIPA), combinant investigació quantitativa i qualitativa. Sha fet servir una mostra de 1000 consumidors dividida en dos parts de 500 consumidors de musica original i 500 consumidors de musica pirata, de entre 18 i 30 anys dedat. Per fer el instrument de medició van incloure variables explicatives de la conducta que van sortir de la literatura revisada i dels estudis exploratoris previs, aquests factors van tenir en compte aspectes ètics, aspectes sorgits de la teoria de la decisió raonada (TRA), la implicació recomanada quan sestudia conducta del consumidor, la oferta de productes i aspectes demogràfics. Els resultats mostren que tant les actituds com les normes subjectives dels enquestats indiquen negativa cap a la conducta pirata, apuntant a la identificació dels factors explicatius. La filosofia moral dels enquestats es respectuosa amb els valors universals i distingeix la conducta correcta de la incorrecta, encara que poden haver-hi unes excepcions. La variable va mostrar que tots estaven implicats amb el producte musical i que dues parts (inseguretat i simbolisme) podrien emplenar-se per influenciar en la conducta. La variable percepció de loferta, entesa com a disponibilitat del producte i preu, influeixen positivament en la pirateria, finalment les variables demogràfiques que influeixen son la disponibilitat per les despeses, educació i ocupació. Una conclusió de lestudi es que la conducta pirata pot explicar-se combinant models teòrics amb variables de la TRA i models ètics. Lestudi directe de la conducta i no la intenció van permetre la incorporació daspectes addicionals referents a loferta del producte (controlada per lempresa oferent) i les variables demogràfiques (afectades pel entorn socioeconòmic), deixant clar que la modificació de la conducta compren feines tant de lempresa com del Estat. Lestudi qualitatiu final va contribuir a millorar les explicacions obtingudes en lestudi quantitatiu al permetre que els mateixos consumidors expliquin o justifiquin la seva conducta i ofereixin suggeriments per millorar-la o modificar-la. Les limitacions daquest estudi es refereixen a la demarcació realitzada centrada en productes musicals i consumidors joves en un context tolerant a la pirateria i poc creient en les normes i aspectes legals, sent difícil generalitzar els resultats a unes altres condicions. Com a recomanació per investigacions futures suggerim reforçar els estudis de conducta donat que la rapidesa en la innovació i difusió per la ret de rets han alterat les formes de realitzar transaccions. Es suggereix també lús dinstruments i verificar el seu funcionament en altres cultures; en un mon global es necessari entendre si hi ha un comportament global.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Sierra Olivera, Vicenta; Galí Izard, Josep Maria

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs màrqueting operacions i finances

ISBN:

Date of Publication:01/21/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.