Details

La competitivitat de les manufactures catalanes a la Unió Europea des de la perspectiva del quality gap

by Fernández Sirera, Tatiana

Abstract (Summary)
La present tesi doctoral analitza levolució i els factors determinants de la competitivitat de les manufactures catalanes a la UE-25 en el període 1999-2004. La contribució principal del treball és laplicació de lindicador del quality gap a lanàlisi de la competitivitat. Aquest indicador, que es construeix a partir de les dades de comerç dels estats membres i de Catalunya amb la UE per a més de 10.000 productes manfuacturats, permet comparar la qualitat de les exportacions (estimada a partir del valor unitari) de cada un dels territoris amb la mitjana de la UE. Lanàlisi empírica, que semmarca en el debat actual sobre la competitivitat, sestructura en quatre grans objectius: 1. Analitzar la competitivitat de les manufactures catalanes a la UE de leuro i lampliació i posar de relleu els problemes de competitivitat. 2. Identificar els determinants dels problemes de competitivitat. 3. Contrastar que el quality gap és un indicador rellevant de competitivitat. 4. Analitzar els patrons de competitivitat de les manufactures catalanes a la UE amb al quality gap. Així mateix, les conclusions de la tesi doctoral es poden agrupar en quatre grans blocs: Un primer conjunt de conclusions té a veure amb la relació del quality gap i levolució de la competitivitat. Per als 25 estats membres es contrasta lestreta relació entre capacitat dinnovació, productivitat i quality gap. A més, es contrasta que el quality gap permet explicar millor les diferències en productivitat que altres indicadors més habituals, com lespecialització intraindustrial o interindustrial. El quality gap també contribueix a explicar levolució de la taxa de cobertura exterior, en canvi la relació entre quality gap i evolució de la quota de mercat és menys directa, en un període marcat per lampliació de la UE als països de lEuropa central i oriental. En el període 1999-2004 Catalunya ha millorat el seu quality gap i la seva quota de mercat, però la seva taxa de cobertura sha mantingut estancada a uns nivells relativament baixos. El segon grup de conclusions està vinculat a la productivitat. A Catalunya els problemes de productivitat no sexpliquen tant per lespecialització interindustrial, que és similar a la de la UE, com per lespecialització intraindustrial, condicionada per una menor capacitat dinnovació. Lanàlisi realitzada apunta cap a un canvi en lespecialització de les exportacions manufactureres catalanes cap a sectors més intensius en tecnologia i amb una productivitat més elevada, però en els quals Catalunya està posicionada en un segment de qualitat inferior. El canvi despecialització es detecta particularment en el comerç intraindustrial, amb una elevada i creixent tendència a lespecialització en el segment de qualitat inferior i en els mercats competitius en preus, que ha contribuït al deteriorament de la relació dintercanvi en preus amb la UE. Un tercer grup de conclusions està relacionat amb el comerç de productes intermedis, que contribueix a explicar lestancament de la taxa de cobertura. En el període 1999-2004 sincrementa la propensió a importar de les empreses manufactureres catalanes i la qualitat de les importacions en relació amb les exportacions. La importació de productes intermedis de més qualitat afavoreix la millora del quality gap de les exportacions i la millora de la quota de mercat a la UE, però dificulta lequilibri exterior de leconomia catalana. Finalment, lindicador del quality gap aporta informació rellevant i addicional a la dels indicadors tradicionals de competitivitat i permet realitzar una anàlisi sistemàtica dels patrons nacionals de competitivitat a la UE a un nivell de desagregació elevat.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Lladós i Masllorens, Josep; Casals Couturier, Muriel

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:804 institut universitari d estudis europeus

ISBN:

Date of Publication:12/19/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.