Details

Kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige : en undersökning i tre utvalda församlingar hösten 2004

by Wessman, Ingela

Abstract (Summary)

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt ledarskap på lekmannanivå ser ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få reda på detta ställer jag följande frågor:

* Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av ledarskap är engagerade i?

* Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet man engagerar sig i?

* Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt ledarskap mellan de olika församlingarna och vad kan dessa bero på?

* Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt ledarskap?

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:katolska kyrkan lekman lekmannamedverkan lekmannainflytande kvinnligt ledarskap kvinnovetenskap genusperspektiv religion theology religionsvetenskap teologi church studies kyrkovetenskap gender genus

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.