Details

Kvalitet i revisionen : Hur definieras kvalitet och hur den uppnås

by Alexeyeva, Irina; Lindkvist, Ylva

Abstract (Summary)

 

 

 

På revisionsmarknaden finns det många små och stora företag som utför samma kärntjänst revision. Konkurrensen är stor och därför är frågan om kvalitet är mycket viktig för revisionsbyråerna. Forskare tar upp frågan då och då under de senaste decennierna men det råder dock oenighet i frågan vad revisionskvalitet är. Problemet kan bero på att revisionen har en mängd olika intressenter, t.ex. företagsledning, aktieägare, och de krav som intressenterna ställer kan skilja sig. En annan anledning till forskarnas oenighet i frågan om revisionskvalitet kan vara att forskarna betraktar fenomenen från olika perspektiv. Francis, Simon, Palmrose och Turpen analyserar kvalitetsdimensioner i relation till prisskillnader mellan byråerna. Andra studerar kvalitet genom att undersöka skillnader mellan olika revisionsbyråer. Skillnader kan t.ex. gälla revisionsbyrå storlek, arbete med personalen o.s.v. Behn, Carcello, Mock och Samet undersöker kvalitet från beteendeperspektiv.

Vikten av att kunna bilda och upprätthålla goda relationer med kunderna är allmänt accepterat bland revisorerna. Revision är en tjänst som består till en viss del av kontakter med kunderna. Kvalitet av revisionen kan alltså påverkas av dessa kontakter. Därför är det viktigt att rikta mer uppmärksamhet på servicerelaterade aspekter och utforska hur de påverkar kvalitet av revisionsprocessen.

Syftet med studie är att utforska hur revisionsbyråer definierar begreppet kvalitet och dess beståndsdelar. Genom att få förståelse av begreppet syftar författarna också till att utveckla huvudlinjer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Det teoretiska perspektivet skapades genom att använda teorierna om revision, kvalitet, tjänstekvalitet och revisionskvalitet. Det teoretiska perspektivet byggdes upp på det sättet som skulle öka läsarens förståelse av ämne och skapa en helhet.

För att uppfylla uppsatsens syfte genomfördes det kvalitativa undersökningen med personliga intervjuer. För undersökningen valdes stora internationella revisionsbyråer. Uppsatsen bygger på fyra intervjuer med kvalificerade revisorer som var genomförda på kontoren i Umeå.

Studien visar på vissa skillnader i definitionen av kvalitet. De viktigaste bitarna i definitionen som framkommit i undersökningen är dock kunskap om kundernas behov och förväntningar och kompetens hos personalen. Andra viktiga dimensionerna för god kvalitet är oberoende och branscherfarenhet.

För att åstadkomma hög kvalitet behövs det en grund i form av gemensamma värderingar som påverkar personalen så att de blir tjänstevilliga och kundinriktade. Vidare behövs det kontinuerlig utveckling av personalen. Det kan vara behovsanpassad utbildning och ständig upprätthållning av personalen om alla nyheterna i revisionsprocessen. Korta kommunikationsvägar mellan medarbetarna, som möjliggör snabb kommunikation och feedback, är en tredje nödvändig villkor för ett framgångsrikt arbete med kvalitet. Sist men inte minst vill vi nämna kunskap om kundernas behov och förväntningar som utgör en nödvändig förutsättning för att åstadkomma hög kvalitet av revisionstjänsten.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:revision kvalitet business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.