Details

Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag

by Bastin, Anna; Genberg, Helena

Abstract (Summary)
Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. I studien läggs fokus på konsulter då de är kunskapsarbetare som lever på sin kompetens och oftast arbetar i projekt. För att en kunskapsarbetare ska bli motiverad av den belöning denne får menar vi att det krävs att kunskapsarbetaren känner tillit till belöningssystemet och dess förmåga att uppmärksamma och belöna kunskapsarbetarens arbetsinsats. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares tillit till belöningssystem i en projektbaserad organisation. Genomförande: Intervjuer har genomförts med sex konsulter och två chefer på två större konsultbolag; tre konsulter och en chef på varje företag. Resultat: Studien visar att de belöningssystem som används i de undersökta företagen generellt är uppskattade av konsulterna i respektive företag och de känner tillit till att de får den belöning de anser sig förtjäna. Konsulterna framhåller specifika faktorer som viktiga för att de ska känna tillit till belöningssystemet. De faktorer som har visat sig vara av betydelse är rättvisa, pålitlighet, öppenhet och kompetens. Nyckelord Keyword Tillit, kunskapsarbetare, belöningssystem, Magnus Vik, förtroende Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2004-01-22 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2004/5 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/iep/005/ Titel Title Författare Author Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag Consultants' trust to their reward system - a study in project based firms Anna Bastin and Helena Genberg Sammanfattning Abstract Background: The employees’ knowledge is perceived as an important resource and companies are looking for ways to keep competent knowledge workers in the company. The reward system a company has can be one way to attract and retain competent knowledge workers. In the thesis the focus is on the consultants since they are knowledge workers who are depending on their knowledge and often work in projects. For a knowledge worker to be motivated by the reward he or she gets for his or hers performance we mean that it is necessary for the knowledge worker to trust the reward system and it’s ability to recognize and reward the performance of the knowledge worker. Purpose: The purpose of the thesis is to analyze factors which affect a knowledge worker´s trust to their reward system. Research method: Interviews were conducted with six consultants and two managers at two larger consultant firms; three consultants and one manager at each firm. Result: The study shows that the consultants generally appreciate the reward system used in respective company. The consultants also expressed that they in general trust that they receive the reward they feel entitled to get. Specific factors are stressed by the consultants as important for them to feel trust towards the reward system. The factors which are significant are equity, openness, reliability and competence. Nyckelord Keyword Trust, knowledge worker, reward system, Magnus Vik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tillit kunskapsarbetare belöningssystem magnus vik förtroende

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.