Details

Konstsamtal : en metod för tysta elever?

by Johansson, Maud

Abstract (Summary)
Mitt arbete behandlar hur tre lärare uppfattar tysta elever och om konstsamtal kan vara en möjlig metod för tysta elever att komma över svårigheter såsom talängslan. För att få svar på mina frågeställningar har jag intervjuat två lärare som undervisar i bild och en lärare med inriktningen Sv/So. Litteraturstudier, observationer och eget utfört konstsamtal är också en del av examensarbetet. Resultatet visar att tysta elever måste få en kontinuerlig övning att prata inför grupper. Konstsamtal kan vara en möjlig metod och de intervjuade bildlärarna menar att tysta elever har lättare för att prata kring en bild än vid den ”vanliga” undervisningen. En bildlärare menar att det krävs att man som lärare tänker efter hur man ställer frågorna om konstbilden. Enligt mitt eget utförda konstsamtal kan man utläsa att elevernas och även den tysta elevens talaktivitet ökar jämfört med de lektionsobservationer som jag utfört. Nyckelord Keyword Konstsamtal, talängslan, tysta elever, exponeringsängslan INNEHÅLL 1. BAKGRUND .................................................................................................... 4 2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ................................................. 5 3. LITTERATURGENOMGÅNG....................................................................... 6 3.1 Definition av tyst ......................................................................................................................6 3.2 Definitioner av talängslan.........................................................................................................6 3.3 Hur uttrycker sig talängslan? ....................................................................................................7 3.4 Vad är orsaken till talängslan?..................................................................................................8 3.5 Konsekvenser av talängslan....................................................................................................10 3.6 Vad kan lärare göra för att hjälpa tysta elever att öka talaktiviteten? ....................................10 3.6.1 Konstsamtal.......................................................................................................................11 3.6.2 Boksamtal..........................................................................................................................12 4. METOD............................................................................................................12 5. RESULTATREDOVISNING .........................................................................13 5.1 Intervjuer.................................................................................................................................13 5.1.1 Resultatredovisning av intervjuer med tre lärare .............................................................14 5.1.2 Resultatredovisning av intervjuer med två bildlärare.......................................................17 5.2 Observation i år 6 ....................................................................................................................19 5.2.1 Engelsklektion ...................................................................................................................19 5.2.2 Svensklektion .....................................................................................................................20 5.2.3 Svensklektion: Blandad klass; år5 och år 6 ......................................................................20 5.2.4 Historielektion...................................................................................................................21 5.3 Konstsamtal med elever i år 6 .................................................................................................21 6. DISKUSSION ..................................................................................................22 6.1 Fortsatt forskning....................................................................................................................25 7. REFERENSER................................................................................................26
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:konstamtal talängslan tysta elever exponeringsängslan

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.