Details

Kommunikativt arbetssätt : En studie om lärares syn på kommunikativt arbetssätt Communicative working procedure : a study about teachers sight of communicative working procedure

by Antemar, Maria

Abstract (Summary)

Maria Antemar

Kommunikativt arbetssätt

En studie om lärares syn på kommunikativt arbetssätt

Communicative working procedure

- a study about teachers sight of communicative working procedure.

Antal sidor: 37

Syftet med studien är att beskriva och tolka hur lärare uppfattar kommunikativt arbetssätt, med fokus på hur de planerar, genomför och vad de vill uppnå med ett kommunikativt arbetssätt. För att uppnå syftet har jag genomfört en kvalitativ undersökning, där jag har intervjuat fyra stycken lärare samt observerat två stycken lärare i en klassrumsmiljö. Den teoretiska grunden för studien ligger i att inledningsvis förklara, kommunikation, kommunikation i grupp för att sedan gå över till läraren i sammanhanget av kommunikativt arbetssätt. Resultatet av min undersökning visar att delaktighet är av stor vikt i kommunikativt arbetssätt. Vidare framkommer det att eleverna har stor inverkan på arbetssättets innehåll och att sociala mål vid kommunikativt arbetssätt är viktiga. Jag ser genom min studie bland annat att lärare som accepterar olika elevers intressen skapar förutsättning för delaktighet inom kommunikativt arbetssätt. Innehållet av planeringen inför kommunikativt arbetssätt pendlar mellan lärarstyrt och elevstyrt. Jag kan utifrån min studie se att lärare skjuter begreppet makt i kommunikativt arbetssätt till att handla om fördelning av ansvar.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:delaktighet kommunikation makt planering sociala mål education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.