Details

Kommunikation och smärta ur sjuksköterskans perspektiv: en litteraturstudie

by Emdell, Martina; Engström, Katarina

Abstract (Summary)

Bakgrund. Omvårdnadsarbetet handlar om kommunikation och bemötande. Kommunikation innehåller så mycket mer än bara de ord som sägs. I relationen mellan sjuksköterska och patient är ord och kroppsspråk integrerat. Smärta är ett komplicerat fenomen och ingen annan än den drabbade vet hur smärtan känns. Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kommunicerar med och smärtbedömer patienter. Metoden var en litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i kategorierna relation och smärta. En förutsättning för en fungerande kommunikation var en god relation. Sjuksköterskor uppmärksammade patienternas signaler på smärta olika. Sjuksköterskor använde sig både av vetenskaplighet och beprövade erfarenheter och såg smärtbedömningen som en del av en större process. Diskussion. En tydlig kommunikation och adekvat information var en förutsättning för att patienterna skulle uppfatta omvårdnaden tillfredsställande. Slutsatsen Det fanns skillnader visade studien att kommunikation och bedömning gick hand i hand vid hanteringen av patienternas smärta.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bedömning kommunikation litteraturstudie relation sjuksköterskans perspektiv smärta nursing omvårdnad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.