Details

Kommunikation och pedagogiskt upplägg För barn med drag av autism/Asperger syndrom

by Bodelsson Sundell, Marie

Abstract (Summary)
Att ha barn med drag av autism i klassrummet kräver att man kan förstå deras speciella kognitiva problem, som yttrar sig bland annat i nedsatt språkförståelse, nedsatt förmåga till social interaktion och en del avvikande beteenden. Jag har genom litteraturstudier, fältstudier i tre veckor på autismenhet, föreläsningar om autism, och egna erfarenheter gjort ett examensarbete om kommunikation och pedagogiskt upplägg för det här handikappet. Arbetet handlar om hur de här barnen uppfattar kommunikation och vilka svårigheter omgivningen kan möta, samt vad den bör tänka på när man tar kontakt med de här barnen. Det pedagogiska upplägget handlar om hur arbetet i klassrummet kan underlättas för dem. Mina slutsatser är att med rätt hjälp och stöd kan de klara av en hel del. Nyckelord Keyword 2 Drag av autism, Asperger syndrom, TEACCH-programmet INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:drag av autism asperger syndrom teacch programmet

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.