Details

Kommunikation och påverkan i introduktionen för flyktingar

by Ljung, Magnus

Abstract (Summary)

Studien utgår ifrån olika faktorer som kan påverka hälsan positivt eller negativt, dessa faktorer benämns som risk- respektive friskfaktorer. Faktorerna har tagits fram utifrån en genomförd litteraturstudie samt en första överblicksintervju. En fördjupning i en flyktingsamordnares syn på ett introduktionsprogram för flyktingar har genomförts. Syftet är att ur ett kommunikationsperspektiv ta reda på hur en flyktingsamordnare försöker påverka de utvalda risk- och friskfaktorerna, samt att utforska vilka kommunikationskanaler som används och mot vilka kommunikationen riktar sig. För att samla in data har två intervjuer med en flyktingsamordnare genomförts. I resultatet framgår att  flyktingsamordnaren kommunicerar med olika arenor och använder sig av varierande  kommunikationskanaler för att nå fram och påverka bland annat den egna organisationen, allmänheten och deltagarna i introduktionen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:flyktingmottagande flyktingar hälsa hälsofrämjande introduktionsprogram kommunikation påverkan education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.