Details

Kommunikation mellan sjuksköterskor och huvud-halscancerpatienter som har talsvårigheter

by Nordblom, Eva; Hedlund, Lena

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med huvud-halscancerpatienter som har talsvårigheter.

Metod: Forskningsdesignen var kvalitativ och metoden var att spela in semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor på en öron-, näs- och halsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige.

Resultat: De mer erfarna sjuksköterskorna uttryckte inte några speciella känslor eller svårigheter att bedöma de omvårdnadsbehov som huvud-halscancerpatienter med talsvårigheter har, medan de mindre erfarna sjuksköterskorna uttryckte mer känsla av osäkerhet och frustration när de inte kunde förstå vad patienten försökte säga. Alla sjuksköterskorna uppgav att patienterna ofta uttryckte frustration när de inte blev förstådda. De strategierna sjuksköterskorna använde mest var att tolka kroppsspråket och att ställa ja och nej frågor. Det mest använda hjälpmedlet var papper och penna. Alla sjuksköterskorna uppgav att kommunikation med dessa patienter krävde mer tid och att tidsbrist var en stressfaktor. Trots att huvud-halscancerpatienter var en vanlig patientgrupp på avdelningen talades det sällan om dessa kommunikationssvårigheter.

Slutsats: Det framträdde en motsägelsefull bild av kommunikationsmönstret på avdelningen

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:communication nursing ”head and neck” kommunikation omvårdnad huvud halscancer caring sciences vårdvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.