Details

Komma med tusen idéer : faktorer som påverkar kreativitet i konstnärliga organisationer

by Linder, Jenny; Rust, Elin

Abstract (Summary)
Titel: Komma med tusen idéer – faktorer som påverkar kreativitet i konstnärliga organisationer Författare: Elin Rust och Jenny Linder Institution: Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola Program: Konst, kultur & ekonomi Ämne: Företagsekonomi Handledare: Tommy Larsson Nivå: Påbyggnadskurs Framlagd: VT 2006 Nyckelord: kreativitet, processer, strukturer, konstnärliga organisationer, KKE Uppsatsen undersöker faktorer som påverkar kreativitet i konstnärliga organisationer. Faktorerna har delats in i kategorierna process- och strukturfaktorer. Processfaktorer definieras som faktorer som är föränderliga över tid, medan strukturfaktorer är stabila över tid. Syftet med uppsatsen är bland annat att ge en breddad bild av faktorer som har betydelse för kreativiteten i konstnärliga organisationer. Uppsatsen utgår från en Grounded Theorymetod och baseras på kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med film, respektive nycirkus. Uppsatsen visar att både faktorer som är föränderliga över tid och faktorer som är stabila påverkar intervjupersonernas kreativitet. Analysen behandlar tio av de faktorer som visat sig i empirin. Fem av dem identifieras som processfaktorer. Dessa är: samarbete, inspiration, idéer, tanken om processen och motivation. De fem strukturfaktorer som behandlas är: arbetsgången i produktionen, rätten och ansvaret att fatta beslut, tid, ekonomi och visionen som ram. I undersökningen framkommer att de behandlade faktorerna har många aspekter och kan ha både positiv och negativ påverkan på kreativiteten. Vissa har också visat sig ha effekter som varken kan sägas vara positiva eller negativa. Uppsatsen visar också att faktorerna ibland är svåra att skilja åt och att de interagerar med andra faktorer i sin påverkan på kreativiteten. 2 INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/20/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.