Details

Kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå : en investeringsbedömning ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Farm-scale co-production of biogas and biodiesel : an investment evalution from an economic and environmental perspective

by Fransson, Martin; Carlsson, Kristofer

Abstract (Summary)

Syftet med detta examensarbete är att göra en investeringsbedömning av en anläggning för kombinerad produktion av biogas och biodiesel åt lantbruksföretaget Lindhs Djur & Natur AB. Utgångspunkt är det koncept för kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå som Ageratec AB utvecklat. Konceptet utgår från att glycerolfasen som bildas vid biodieselproduktion är ett värdefullt substrat vid biogasproduktion. Scandinavian Biogas Fuel AB har därför på uppdrag från Ageratec AB utvecklat och optimerat en biogasprocess för samrötning av glycerol och gödsel.

 

För att kunna göra en relevant investeringsbedömning så granskas investeringen både ur ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv. Den ekonomiska analysen består av en investeringskalkyl för två olika amorteringstider där teorier för nuvärdesanalys tillämpas. Den ekonomiska analysen kompletteras även med en känslighetsanalys där sannolika utfall av det ackumulerade nuvärdesnettot simuleras enligt principen för Monte Carlo metoden. För att göra en investeringskalkyl samt en ekonomisk känslighetsanalys skapades med hjälp av Bo Persson, Xice AB ett program i Visual Basic/MS Excel. I programmet kan valda ingångsvariabler tilldelas sannolikhetsfördelningar för att sedan simulera utfallet av det ackumulerade nuvärdesnettot. Miljöanalysen består av en kvantitativ och en kvalitativ del där de tillsammans utgör ett utförligt beslutsunderlag av investeringens miljöpåverkan. Den kvantitativa delen kommer att behandla investeringens påverkan av utsläpp av växthusgaser där den funktionella enheten är kg koldioxidekvivalenter per år. Den kvalitativa miljöanalysen behandlar investeringens övriga miljökonsekvenser jämfört med ett nollalternativ då ingen investering genomförs.

 

Den anläggning som anses vara det lämpligaste investeringsalternativet består av en biodieselprocessor med kapacitet att producera 600 m3 liter biodiesel per år samt ett biogassystem som producerar ca 1000 MWh elektricitet respektive ca 1650 MWh värme per år. De största materialflöderna genom produktionssystemet är rapsfrö och återvunnen matolja som sedan omförestras till biodiesel. Glycerolfas samrötas med nötflytgödsel där den bildade biogasen förbränns i ett kraftvärmeverk.

 

Investeringsbedömningen visar att en investering i kombinerad produktion av biogas och biodiesel har möjlighet att ge avkastning och miljömässiga vinster. Investeringen är i detta fall speciellt känslig för prisvariationer vad gäller biodiesel, rapsfrö och återvunnen matolja. Investeringen har också en stor kostnad för grundinvestering.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.