Details

Koloniseringen av Thailand : En postkolonial studie om svenska backpackers i Thailand

by Hadjipetri, Sofia

Abstract (Summary)
Det är en betydande andel svenska resenärer som idag reser till och runt i Thailand som ”backpackers”. Mitt syfte är att ta reda på om den svenska backpackerdominansen i Thailand skulle kunna betecknas som en kolonisering. Material och metod består av intervjuer och deltagande observation med sju informanter, samt fältundersökningar som bedrivits i Thailand. Slutresultatet tolkas med hjälp av den postkoloniala teoribildningen. Frågeställningarna koncentreras kring interaktionen mellan svenska backpackers och lokala subjekt, återvändandets betydelse, samt om en modern kolonisering i enlighet med Victor Mudimbes terminologi kan appliceras. Jag kommer fram till att svenska backpackers i Thailand visar tendenser och tillämpningar som tyder på en modern kolonisering av platserna de befinner sig på. Nyckelord: Backpacker, Thailand, postkolonialism, den Andre, sexindustri, makt och motstånd, globalisering, The Traveller’s Circle Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand __________________________________________________________________________ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING……………………………………………………………………………... s. 1 1.1 Turism och begreppet ”backpacker”……………………………………………………...s. 1 1.2 Uppsatsens problemområde och syfte…………………………………………………… s. 3 1.3 Material, metod och avgränsning…………………………………………………………s. 5 1.4 Teoretiska premisser, analytiska ansatser och övrig terminologi………………………... s. 8 1.5 Självreflexivitet…………………………………………………………………………...s. 13 1.6 Disposition……………………………………………………………………………….. s. 15
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/29/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.