Details

Kapacitets- och ledtidsanalys i A-härden, SKF Sverige AB

by Björk, Robert; Nordvall, Erik

Abstract (Summary)
Detta examensarbete är skrivet vid den s.k. A-härden i Göteborg, på uppdrag av SKF Sverige AB. A-härden härdar i dagsläget ringar, brickor samt stora rullar åt framförallt interna kunder inom SKF koncernen. Dessa komponenter ingår sedan i slutprodukterna kul- och rullager. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka åtgärder A-härden bör ta när den nya D-härden kör igång för fullt vid halvårsskiftet 2005. Uppstartandet av den nya härden år 2005 innebär att A-härden hamnar i en situation där stora delar av dess nuvarande produktion kommer att tas över av D-härden. Detta resulterar förhoppningsvis i viss överkapacitet som kan användas till att t.ex. förkorta genomloppstider i härden. Arbetets slutliga rekommendationer ska gälla ända fram till årsskiftet 2006 2007, då den gamla A-härden eventuellt läggs ner och i så fall ersätts av den planerade E-härden. Efter diskussion med härdchef Sten Svensson antogs och bestämdes det att en säkerhetsmarginal på 20 % och en effektivitetsfaktor på 75 % (i realiteten varierar denna) är rimliga nivåer att räkna med för både 2005 och 2006. Ur kapacitetsanalysen framgår det dock att ett femskift i A-härden enbart kan ha säkerhetskapacitet på ca 19 % för år 2005 och 15 % för 2006. Detta innebär att om stödhärdning till Hanover i USA sker, kommer den tänkta säkerhetsmarginalen inte att kunna klaras av för något av åren. Som indata till den utförda ledtidsanalysen gjordes en materialfamiljsklassificering som utifrån volymvärde och interkundens ”viktighetsgrad” tog fram ett antal materialfamiljer för vidare studier. På de utvalda materialfamiljerna utfördes sedan en teoretisk ledtidsreducering med hjälp av orderklyvning, dvs. användandet av parallella flöden på en order. Denna analys ledde fram till ett antal rekommendationer gällande vilka materialfamiljer som kan vara intressanta att orderklyva och när det är aktuellt. Även en analys av flödet genom ugn 25 och 27 utfördes för att bland annat identifiera eventuella flaskhalsar och komma med förslag till förbättringsåtgärder. Slutligen har den sista delen i problemanalysen resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer inom områdena JIT, Supply Chain och detaljplanering. Nyckelord Keyword Överkapacitet, Säkerhetskapacitet, ABC-klassificering, Orderklyvning, Parallellisering, Ledtid. - FÖRORD - FÖRORD Detta examensarbete är skrivet vid Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings Tekniska Högskola, på uppdrag av SKF Sverige AB i Göteborg. På fabriksområdet i Gamlestaden, Göteborg, tillverkar företaget rull- och kullager i flertalet olika varianter och dimensioner. I dagsläget är beläggningen vid den s.k. A-härden mycket hög, vilket skapar köer som leder till längre genomloppstider och högre kapitalbindning. En ny härdanläggning, D-härden, har dock uppförts och planeras att gå för fullt andra kvartalet 2005. När den nya härden är igång ska den ta över stora delar av A-härdens produktionsvolymer, vilket innebär att A-härden från och med 2005 sannolikt kommer att kunna inneha extra kapacitet i processen. Detta examensarbete uppkom då SKF Sverige AB inte riktigt vet vad de bör göra med A-härdens framtida överkapacitet de närmsta två åren. Vi vill framförallt tacka vår handledare Sten Svensson, Härdchef vid A-härden, för att ha bidragit med åsikter och värdefull vägledning under arbetets gång. Självklart vill vi också tacka härdteknikerna, Janus Kiss och Bertil Jannesson, för att de med nöje svarat på våra frågor om allt och inget. Ett stort tack även till Christer Lundberg, för att han har bistått med material, programaccess och i stort sett allt vi behövt under arbetets gång. Under hösten och vintern har vi även intervjuat tillverknings- och produktionschefer, logistiker, inköpare, supply chain och ekonomiansvarig personal som alla vänligt tagit sig tid för våra frågor. Tack! Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ruth Sommar, universitetslektor vid Institutionen för produktionsekonomi, för de idéer och den feedback hon givit oss under detta arbete. Det har varit både intressant och lärorikt att få utföra detta examensarbete på SKF Sverige AB i Göteborg. Vi hoppas att våra slutsatser och rekommendationer kan komma till användning då A-härden snart har möjlighet att hålla överkapacitet. Göteborg, februari 2005 Robert Björk Erik Nordvall I
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:överkapacitet säkerhetskapacitet abc klassificering orderklyvning parallellisering ledtid

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.